Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Predmet činnosti

1. Hlavným účelom krajskej organizácie je podpora cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a chráni záujmy svojich členov.

2.Predmetom činnosti krajskej organizácie je:

a) podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,

b) ochrana záujmov členov krajskej organizácie,

c) podpora činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

d) tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,

e) presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,

f) spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu,

g) podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,

h) organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,

i) poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom,

j) presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,

k) spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

l) v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie,

m) vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,

n) iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,

o) zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke,

p) zakladanie turisticko-informačných kancelárií a vedenie ich evidencie,

q) reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

r) podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,

s) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

3. Krajská organizácia môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít súvisiacich s naplnením hlavného účelu krajskej organizácie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK