Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Schválená koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2020

Koncepcie rozvoja práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2020 bola schválená na XXI. rokovaní zastupiteľstva TSK 28.11.2016.

Mladí ľudia vo veku do 30 rokov predstavujú podstatnú časť obyvateľstva SR. Deti a mládež majú špecifické potreby, ktoré je potrebné brať do úvahy v procese ich prípravy pre spoločenský a pracovný život. Patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti a zároveň sú cenným zdrojom jej rozvoja.


Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2020 (ďalej len „koncepcia“) je strategickým dokumentom, ktorý definuje východiská, princípy, cieľ a priority pôsobnosti kraja a iných subjektov v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom kraji.


Koncepcia pozostáva z troch hlavných častí:
Strategický rámec práce s mládežou v TSK, ktorý stanovuje východiská, princípy a cieľ regionálnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.


Kľúčové oblasti rozvoja práce s mládežou sú rozčlenené do desiatich tematických oblastí:
1. Vzdelávanie
2. Zamestnanosť
3. Tvorivosť a podnikavosť
4. Participácia
5. Mládež a svet
6. Zdravie a zdravý životný štýl
7. Ochrana životného prostredia
8. Sociálne začlenenie
9. Dobrovoľníctvo
10. Práca s mládežou


Implementácia, realizácia a hodnotenie koncepcie.
Príprava koncepcie prebiehala participatívnym spôsobom so širokým zapojením všetkých aktérov (TSK, KCVČ v Trenčíne, ktorého súčasťou je Regionálne centrum mládeže, škôl a školských zariadení, miestnej samosprávy, zamestnávateľov, mimovládnych organizácií, mladých ľudí, žiackych školských rád, študentských parlamentov a ďalších inštitúcií).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK