Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

Vytvorenie Krajskej koncepcie EVVO je súčasťou projektu "Zelená župa".

Zelená župa si kladie za cieľ znížiť svoju ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Zelená župa je zatiaľ jediný projekt svojho druhu na Slovensku na úrovni krajov vôbec.

Zelená Župa sa snaží o zvýšenie povedomia obyvateľov kraja, zvýšenie informovanosti o environmentálnych otázkach, problémoch, výzvach a riešeniach v kruhoch odbornej aj najširšej laickej verejnosti. Kraj pristupuje už teraz ku konkrétnym krokom naplnenia tohto cieľa (spustilo sa akreditované vzdelávanie pre pedagógov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, realizujú sa semináre pre starostov a zamestnancov obcí a miest, rôzne osvetové aktivity ap.). Nastavenie merateľných a dlhodobých cieľov EVVO v kraji a z toho vyplývajúcich aktivít si však vyžiadala vytvorenie koncepčného materiálu, vychádzajúceho z podrobného preskúmania aktuálneho stavu, analýzy dát a širokej odbornej diskusie za účasti všetkých dotknutých inštitúcií z rôznych rezortov aj sektorov.

Cieľom environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) v kraji je zvýšenie environmentálneho povedomia všetkých občanov kraja, zníženie "ekologickej stopy" kraja na úrovni jednotlivcov, rodín, domácností, firiem, verejných aj súkromných inštitúcií, vrátane samotného Trenčianskeho samosprávneho kraja a inštitúcií, ktorých je TSK zriaďovateľom. Cieľom Krajskej koncepcie EVVO je vytvorenie inštitucionálneho rámca a nástrojov na plnenie cieľov EVVO.

Úloha samosprávy v rámci Koncepcie EVVO TSK:

  • Definovať požiadavky TSK na spoluprácu so zástupcami samospráv pri realizovaní Krajskej Koncepcie EVVO
  • Pri stretnutiach zástupcov TSK so zástupcami samospráv informovať o KK EVVO
  • Vytvorenie odborného tímu, ktorého členmi by boli 2-3 zástupcovia samosprávy na definovanie priorít TSK, tvorbu, monitoring a hodnotenie akčných plánov.
  • Monitorovať dobré príklady z praxe samospráv.
  • Prezentovať na web stránke EVVO TSK dobré príklady z obcí a miest.

 

Priority, špecifické ciele a opatrenia rozvoja EVVO.

PRIORITA 1: rozvoj infraštruktúry pre realizáciu EVVO v TK

PRIORITA 2: podpora ľudských zdrojov pre realizáciu EVVO

PRIORITA 3: rozvoj informačnej a metodickej podpory pre realizáciu EVVO

PRIORITA 4: vytvorenie systému financovania EVVO aktivít v kraji

 

Kancelária TSK pre EVVO

Mgr. Martina Kedrová

Manažérka prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy,  tel:0901/918 177,  e-mail: martina.kedrova@tsk.sk

Mgr. Monika Mištinová

Manažérka prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy,  tel:0901/918 059,  e-mail: monika.mistinova@tsk.sk

Odborný garant EVVO

Mgr. Richard Medal

CEA – centrum environmentálnych aktivít, medal@cea.sk

 

Základným cieľom na naplnenie obsahu EVVO je vybudovanie krajského centrálneho ekocentra v TK, ako aj štyroch ďalších ekocentier v rámci TSK, ako inštitúcii, ktoré budú poskytovať komplexné zázemie pre EVVO, budú prienikom medzi všetkými cieľovými skupinami teda občanov, samosprávou, vzdelávacími inštitúciami, podnikmi, pedagógmi, mimovládnymi organizáciami, ostatnými inštitúciami v TK.

Oficiálne informácie o environmentálnej výchove a vzdelávaní nájdete na:

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/

EWOBOX je internetový portál, ktorý zhromažďuje a zdieľa informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú.  https://www.ewobox.sk/home

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v TSK

10. júla 2019 |

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 8.7.2019 prerokovalo a schválilo dokument Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK