Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zelené oči

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy

Granty sú poskytované na základe VZN č. 39/2021. Úplné znenie VZN nájdete v dokumentoch.

Účel grantového programu: podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a / alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

Oprávnení žiadatelia:

žiadatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Trenčianskeho kraja, alebo poskytujú služby obyvateľom na území Trenčianskeho kraja, a to:

 1. obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie,
 2. iné právnické osoby ako sú uvedené v bode a) a fyzické osoby – podnikatelia.

Oblasti podpory:

 1. priame aktivity
 2. osveta

1. Oblasť podpory „Priame aktivity“ zahŕňa najmä projekty zamerané svojimi aktivitami na priame zlepšovanie stavu životného prostredia ako napr.

 • zveľaďovanie verejných priestorov,
 • výsadba zelene,
 • budovanie komunitných a prírodných záhrad,
 • efektívne využívanie energií a pod.

Podmienkou oprávnenosti v tejto oblasti je priama participácia občanov na realizácii projektov a zároveň vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti (napr. workshop, prednáška, informačno-vzdelávacia tabuľa, brožúra, leták...) - v téme súvisiacej s projektom (napr. v prípade výsadby zelene môže byť témou správny spôsob výsadby a starostlivosti o dreviny, význam zelene v mestách a ich dopad na lokálnu klímu a pod.).

Za osvetu nemožno považovať informovanie o projekte, t.j. publicitu samotného projektu. Má ísť o environmentálnu výchovu v danej oblasti, v ktorej sa projekt podáva, či už formou prednášky, tabule, letáku a pod.

2. Oblasť podpory „Osveta“ zahŕňa najmä projekty zamerané svojimi aktivitami na zvyšovanie občianskeho povedomia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia ako napr.:

 • environmentálne výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť,
 • environmentálne vzdelávacie aktivity spojené s účasťou v národných či medzinárodných projektoch,
 • organizácia environmentálnych vzdelávacích zájazdov, workshopov, či prednášok,
 • zabezpečenie environmentálnych školení zamestnancov a i.

V rámci tejto oblasti podpory nie sú oprávnené výdavky na hmotné výstupy projektu okrem prípadov osvetových a náučných materiálov akými sú napr. vzdelávacie brožúry, letáky a pod.

Intenzita a výška grantu

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 000,- EUR

Maximálna intenzita pomoci je 100%

Žiadosť o poskytnutie grantu je možné podávať priebežne počas roka najneskôr do 31.05. príslušného roka. Schvaľovanie žiadostí prebieha systémom hodnotiacich kôl, ktoré budú uzavreté vždy k 31.01., 31.03. a 31.05. príslušného roka.

Žiadosti o grant odporúčame predom konzultovať s administrátorkou programu:

Molnárovou Andreou, BSBA
tel.: +421 32/ 65 55 416
mobil: +421 901 918 154
e-mail: andrea.molnarova@tsk.sk

Predkladanie žiadostí o grant:

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom stránky https://zeleneoci.egrant.sk

Po vyplnení a elektronickom odoslaní formulára je potrebné tento formulár vytlačiť, podpísať a doručiť do podateľne Úradu TSK osobne alebo poštou na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Otváracie hodiny podateľne: Pondelok - Piatok, 08:00 - 14:00

Prílohy sa zasielajú výlučne elektronicky, prostredníctvom stránky https://zeleneoci.egrant.sk. Žiadateľ predkladá sken originálnych dokumentov (sken musí byť farebný, aby bolo vidieť, že ide o originál), alebo sken kópie dokumentov ošetrených pečiatkou a podpisom štatutára. Žiadosť je možne predložiť aj prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk ako služba „všeobecné podanie“ pre TSK podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Informatívne správy o priebehu čerpania grantov

Projektový manažér Zelenej župy informuje poslancov Zastupiteľstva TSK o poskytnutých grantoch súhrnne raz ročne po finančnom ukončení všetkých projektov. Na tento účel sa spracúvajú informatívne správy o priebehu čerpania grantov za uplynulý kalendárny rok.

Prezentácia - Zelené oči

Prezentácia z informačného seminára o grantovom environmentálnom mechanizme "Zelené oči" uskutočneného dňa 15.02.2017 v Kongresovej sále Úradu TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK