Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zelené oči

O Z N A M

Vzhľadom na vyčerpanie finančných prostriedkov určených pre environmentálne projekty sa grantová schéma  Zelené oči pre rok 2021 uzatvára.

Projekty bude opäť možné predložiť v januári 2022.

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy

Granty sú poskytované na základe VZN č. 27/2016. Úplné znenie VZN nájdete v dokumentoch.

Účel grantového programu: podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a / alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

Oprávnení žiadatelia:

žiadatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Trenčianskeho kraja, alebo poskytujú služby obyvateľom na území Trenčianskeho kraja, a to:

 1. obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie,
 2. iné právnické osoby ako sú uvedené v bode a) a fyzické osoby – podnikatelia.

Oblasti podpory:

 1. priame aktivity
 2. osveta

1. Oblasť podpory „Priame aktivity“ zahŕňa najmä projekty zamerané svojimi aktivitami na priame zlepšovanie stavu životného prostredia ako napr.

 • zveľaďovanie verejných priestorov,
 • výsadba zelene,
 • budovanie komunitných a prírodných záhrad,
 • efektívne využívanie energií a pod.

Podmienkou oprávnenosti v tejto oblasti je priama participácia občanov na realizácii projektov a zároveň vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti (napr. workshop, prenáška, informačno-vzdelávacia tabuľa, bružúra, leták...) - v téme súvisiacej s projektom (narp. v prípade výsadby zelene môže byť témou správny spôsob výsadby a starostlivosti o dreviny, význam zelene v mestách a ich dopad na lokálnu klímu a pod.).

Za osvetu nemožno považovať informovanie o projekte, t.j. publicitu samotného projektu. Má ísť o environmentálnu výchovu v danej oblasti, v ktorej sa projekt podáva, či už formou prednášky, tabule, letáku a pod.

2. Oblasť podpory „Osveta“ zahŕňa najmä projekty zamerané svojimi aktivitami na zvyšovanie občianskeho povedomia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia ako napr.:

 • environmentálne výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť,
 • environmentálne vzdelávacie aktivity spojené s účasťou v národných či medzinárodných projektoch,
 • organizácia environmentálnych vzdelávacích zájazdov, workshopov, či prednášok,
 • zabezpečenie environmentálnych školení zamestnancov a i.

V rámci tejto oblasti podpory nie sú oprávnené výdavky na hmotné výstupy projektu okrem prípadov osvetových a náučných materiálov akými sú napr. vzdelávacie brožúry, letáky a pod.

Intenzita a výška grantu

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 000,- EUR

Maximálna intenzita pomoci je 100%

Žiadosť o poskytnutie grantu je možné podávať priebežne počas roka najneskôr do 31.08. príslušného roka. Schvaľovanie žiadostí prebieha systémom hodnotiacich kôl, ktoré budú uzavreté vždy k 31.01., 31.03., 31.5. a 31.8. príslušného roka.

Predkladanie žiadostí o grant:

Žiadosť sa predkladá aj v tlačenej aj v elektronickej verzii!

1. Tlačená verzia

Jeden exemplár vytlačenej podpísanej a opečiatkovanej žiadosti (bez príloh) sa predkladá do podateľne TSK, osobne, alebo poštou na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Pre zaradenie žiadosti do hodnotenia je rozhodujúci dátum doručenia DO podateľne TSK, nie dátum poštovej pečiatky.
Otváracie hodiny podateľne: Pondelok - Piatok, 08:00 - 14:00

2. Elektronická verzia

Elektronická verzia žiadosti (formát pdf, rtf, doc, NIE obrázok ani fotku) sa zasiela na e-mailovú adresu: andrea.molnarova@tsk.sk. Prílohy žiadosti sa zasielajú výlučne elektronicky, nie je potrebné ich zasielať v tlačenej podobe. Žiadateľ predkladá sken buď originálych dokumentov - príloh (musí byť farebný, aby bolo vidieť, že ide o originál), alebo sken kópie dokumentov ošetrených pečiatkou a podpisom štatutára, ako záruka, že súhlasia s originálom. Každá príloha musí byť očíslovaná v súlade so zoznamom príloh v žiadosti. Číslo prílohy môže byť uvedené v názve elektronického súboru (napr. Priloha c. 1 - rozpocet.pdf). V nazvoch suborov nepouzivajte diakritiku. Alebo môže byť číslo dokumentu napísané na kópii dokladu (tzn. keď sa otvorí súbor napr. Doklad o prideleni ICO.pdf - zobrazi sa sken dokladu o prideleni IČO, ktorý bude mať v hlavičke papiera napísané: Príloha č. 1 žiadosti o grant).

Žiadosti o grant odporúčame predom konzultovať s administrátorkou programu: Molnárovou Andreou, BSBA
Kontakt:
Kancelária č. 764
tel.: +421 32/ 65 55 416
mobil: +421 901 918 154
e-mail: andrea.molnarova@tsk.sk

Informatívne správy o priebehu čerpania grantov

Projektový manažér Zelenej župy informuje poslancov Zastupiteľstva TSK o poskytnutých grantoch súhrnne raz ročne po finančnom ukončení všetkých projektov. Na tento účel sa spracúvajú informatívne správy o priebehu čerpania grantov za uplynulý kalendárny rok.

Prezentácia - Zelené oči

Prezentácia z informačného seminára o grantovom environmentálnom mechanizme "Zelené oči" uskutočneného dňa 15.02.2017 v Kongresovej sále Úradu TSK

Priebeh hodnotenia žiadostí

prehľad o procese hodnotenia žiadostí o grant

Schválené žiadosti o grant

prehľad schválených žiadostí o grant

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK