Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zelené oči

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy

Granty sú poskytované na základe VZN č. 39/2021. Úplné znenie VZN nájdete v dokumentoch.

Účel grantového programu: podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a / alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

Oprávnení žiadatelia:

žiadatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Trenčianskeho kraja, alebo poskytujú služby obyvateľom na území Trenčianskeho kraja, a to:

 1. obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie,
 2. iné právnické osoby ako sú uvedené v bode a) a fyzické osoby – podnikatelia.

Oblasti podpory:

 1. priame aktivity
 2. osveta

1. Oblasť podpory „Priame aktivity“ zahŕňa najmä projekty zamerané svojimi aktivitami na priame zlepšovanie stavu životného prostredia ako napr.

 • zveľaďovanie verejných priestorov,
 • výsadba zelene,
 • budovanie komunitných a prírodných záhrad,
 • efektívne využívanie energií a pod.

Podmienkou oprávnenosti v tejto oblasti je priama participácia občanov na realizácii projektov a zároveň vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti (napr. workshop, prednáška, informačno-vzdelávacia tabuľa, brožúra, leták...) - v téme súvisiacej s projektom (napr. v prípade výsadby zelene môže byť témou správny spôsob výsadby a starostlivosti o dreviny, význam zelene v mestách a ich dopad na lokálnu klímu a pod.).

Za osvetu nemožno považovať informovanie o projekte, t.j. publicitu samotného projektu. Má ísť o environmentálnu výchovu v danej oblasti, v ktorej sa projekt podáva, či už formou prednášky, tabule, letáku a pod.

2. Oblasť podpory „Osveta“ zahŕňa najmä projekty zamerané svojimi aktivitami na zvyšovanie občianskeho povedomia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia ako napr.:

 • environmentálne výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť,
 • environmentálne vzdelávacie aktivity spojené s účasťou v národných či medzinárodných projektoch,
 • organizácia environmentálnych vzdelávacích zájazdov, workshopov, či prednášok,
 • zabezpečenie environmentálnych školení zamestnancov a i.

V rámci tejto oblasti podpory nie sú oprávnené výdavky na hmotné výstupy projektu okrem prípadov osvetových a náučných materiálov akými sú napr. vzdelávacie brožúry, letáky a pod.

Intenzita a výška grantu

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 000,- EUR

Maximálna intenzita pomoci je 100%

Žiadosť o poskytnutie grantu je možné podávať priebežne počas roka najneskôr do 31.05. príslušného roka. Schvaľovanie žiadostí prebieha systémom hodnotiacich kôl, ktoré budú uzavreté vždy k 31.01., 31.03. a 31.05. príslušného roka.

Žiadosti o grant odporúčame predom konzultovať s administrátorkou programu:

Molnárovou Andreou, BSBA
tel.: +421 32/ 65 55 416
mobil: +421 901 918 154
e-mail: andrea.molnarova@tsk.sk

Predkladanie žiadostí o grant:

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom stránky https://zeleneoci.egrant.sk

Po vyplnení a elektronickom odoslaní formulára je potrebné tento formulár vytlačiť, podpísať a doručiť do podateľne Úradu TSK osobne alebo poštou na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Otváracie hodiny podateľne: Pondelok - Piatok, 08:00 - 14:00

Prílohy sa zasielajú výlučne elektronicky, prostredníctvom stránky https://zeleneoci.egrant.sk. Žiadateľ predkladá sken originálnych dokumentov (sken musí byť farebný, aby bolo vidieť, že ide o originál), alebo sken kópie dokumentov ošetrených pečiatkou a podpisom štatutára. Žiadosť je možne predložiť aj prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk ako služba „všeobecné podanie“ pre TSK podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Informatívne správy o priebehu čerpania grantov

Projektový manažér Zelenej župy informuje poslancov Zastupiteľstva TSK o poskytnutých grantoch súhrnne raz ročne po finančnom ukončení všetkých projektov. Na tento účel sa spracúvajú informatívne správy o priebehu čerpania grantov za uplynulý kalendárny rok.

Prezentácia - Zelené oči

Prezentácia z informačného seminára o grantovom environmentálnom mechanizme "Zelené oči" uskutočneného dňa 15.02.2017 v Kongresovej sále Úradu TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK