Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Prijímateľ nie je oprávnený z poskytnutej finančnej dotácie poskytnúť finančnú dotáciu iným právnickým alebo fyzickým osobám alebo obciam, mestám a ich zriadeným organizáciám.

Prijímateľ dotácie je povinný:

 • použiť finančné prostriedky výlučne v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie,
 • viesť finančné prostriedky na bankovom účte, ktorého vlastníkom je prijímateľ. Výnosy z týchto prostriedkov sú príjmom poskytovateľa dotácie. Prijímateľ je povinný odviesť tieto výnosy na účet poskytovateľa dotácie a súčasne zaslať o poukázaných finančných prostriedkoch písomné avízo,
 • výdavky súvisiace s akciou/projektom realizovať z účtu uvedeného v zmluve o poskytnutí dotácie,
 • v príslušných propagačných materiáloch, na oficiálnej webovej stránke, na všetkých pozvánkach a ostatných tlačovinách určených k danému projektu a na dobre viditeľnom mieste v priestoroch, kde sa projekt bude realizovať uviesť: „Realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja“,
 • umožniť, aby poverené osoby mohli kontrolovať, či boli dodržané zmluvné podmienky,
 • vykonať a predložiť vyúčtovanie celej akcie/projektu (ak sa akcia uskutočnila po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie) nasledovne (Príloha č. 2 nariadenia):
  • akcie/projekty realizované v termíne od 01.01.príslušného rozpočtového roku do 30.11. príslušného rozpočtového roku vyúčtovať do 30 dní od skončenia akcie/projektu,
  • akcie/projekty realizované v termíne od 01.12. príslušného rozpočtového roku do 31.12. príslušného rozpočtového roku vyúčtovať do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho roka.
 • vykonať a predložiť vyúčtovanie celej akcie/projektu (ak sa akcia uskutočnila pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie) do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

V rámci vyúčtovania je potrebné odovzdať nasledovné doklady:

 • doklad o realizácii projektu (fotodokumentáciu o propagácii TSK a kópiu všetkých tlačovín, či iných materiálov, na ktorých bol šírený názov, erb alebo logo poskytovateľa a informácia, že projekt bol realizovaný s finančnou podporou TSK...),
 • fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie poskytnutej dotácie. Účtovné doklady (napr. kópia faktúry, zmluvy, výdavkový pokladničný doklad, príjmový pokladničný doklad, bankový výpis a pod.) musia mať všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve v platnom znení, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr. dodacie listy, objednávky, príjemky, výdajky, prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní a prevzatí vecných cien,...).

V prípade podania vyúčtovania prostredníctvom elektronického formulára (s použitím eID) je potrebné doklady naskenovať a priložiť ako prílohu  elektronického formulára.

Účtovné doklady potvrdzujúce čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu TSK musia byť označené textom „Dotácia TSK“.

Elektronický formulár na vyplnenie

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK