Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný vykonať a predložiť TSK vyúčtovanie celej akcie/projektu do dvoch mesiacov po uskutočnení akcie/projektu. V prípade akcie/projektu, uskutočneného v mesiacoch november a december, žiadateľ predkladá vyúčtovanie najneskôr do 5. pracovného dňa  nasledujúceho kalendárneho roka.

Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný vykonať a predložiť TSK vyúčtovanie celej akcie/projektu (Príloha č. 2 tohto nariadenia) do dvoch mesiacov po uskutočnení akcie/projektu. V prípade akcie/projektu, uskutočneného v mesiacoch november a december, žiadateľ predkladá vyúčtovanie najneskôr do 5. pracovného dňa  nasledujúceho kalendárneho roka.

K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie subjekt predloží len kópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie poskytnutej dotácie. Účtovné doklady (napr. kópia faktúry, zmluvy, výdavkový pokladničný doklad, príjmový pokladničný doklad, bankový výpis a pod.) musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon  o účtovníctve v platnom znení. Tieto náležitosti musia obsahovať aj prílohy  k účtovným dokladom (napr. dodacie listy, objednávky, príjemky, výdajky, ako aj ďalšie doklady: prezenčné listiny, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, fotodokumentácia musia byť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení a pod.).

Účtovné doklady potvrdzujúce čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu TSK musia byť označené textom „Dotácia TSK“.

Lehota na vybavenie

nie je stanovená

Elektronický formulár na vyplnenie

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK