Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o poskytnutie dotácie z grantového program Zelené oči

Povinný obsah podania

 • názov žiadateľa;
 • sídlo/trvalý pobyt;
 • telefonický a e-mailový kontakt;
 • IČO;
 • právna forma žiadateľa;
 • meno štatutárneho zástupcu/ov, jeho/ich funkcia;
 • názov projektu;
 • predpokladaný termín a miesto realizácie projektu;
 • podrobné odôvodnenie žiadosti o grant a spôsob použitia finančných prostriedkov;
 • nárokovanú výšku podpory v eurách a jej podiel na celkovom rozpočte v percentách;
 • celkovú výšku rozpočtu projektu v eurách;
 • prehľad zrealizovaných environmentálnych projektov za ostatné tri roky;
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, že: − voči nemu nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie, likvidácia, nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok majetku; − nemá evidované neuhradené záväzky voči štátu, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, nie je voči nemu vedené exekučné konanie a má vysporiadané všetky záväzky voči štátu, TSK, iným vyšším územným celkom, obciam, mestám a mestským častiam; − nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie; − voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia; − neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;
 • podpis štatutárneho zástupcu a pečiatku žiadateľa (ak ňou disponuje).

Voliteľný obsah

 • web stránka žiadateľa;
 • DIČ, IČ-DPH – ak má;
 • či je, alebo nie je žiadateľ platcom DPH;
 • formu účtovníctva;
 • dátum vzniku organizácie;
 • telefón a email štatutára žiadateľa;
 • meno, titul kontaktnej osoby pre projekt, funkciu, telefón, email;
 • informáciu o tom, či má žiadateľ v rámci projektu partnerov – ak áno - uviesť ich názov, adresu, štatutára;
 • cieľ projektu;
 • harmonogram realizácie projektu (celková dĺžka realizácie v mesiacoch, dĺžka jednotlivých aktivít od – do)
 • rozpočet projektu (rozpis výdavkov: názov výdavku, nárokovaná výška výdavku, podiel výdavku na celkových nárokovaných výdavkoch);
 • opis stavu pred realizáciou;
 • popis opatrení na dosiahnutie cieľov;
 • popis stavu po realizácii projektu;
 • popis udražateľnosti projektu;
 • popis spôsobu zapojenia verejnosti do projektu;
 • popis zabezpečenia informovania a publicity projektu;
 • rozpis aktivít projektu (názov a stručný popis);
 • počet projektov s environmentálnou tematikou, ich názov, obdobie realizácie, celkové výdavky, spôsob financovania;
 • popis riadiacich a administratívnych kapacít pre projekt.

Zoznam príloh

 • VZN TSK č. 27/2016;
 • kópia dokladu o vzniku žiadateľa (ak ten nevznikol zo zákona);
 • doklad preukazujúci oprávnené osoby konať v mene žiadateľa, ak oprávnenie nevyplýva z vyššie uvedených príloh (napr. stanovy resp. štatút platný pre žiadateľa vrátane prípadných dodatkov, zápisnicu, resp. výpis zo zápisnice z voľby štatutárneho zástupcu, menovanie, resp. poverenie štatutára a pod.);
 • kópiu potvrdenia o pridelení IČO a DIČ;
 • potvrdenie o zriadení bankového účtu, ktorého vlastníkom je prijímateľ, resp. aktuálny výpis zo zriadeného účtu v banke;
 • podrobný rozpočet projektu.

Lehota na vybavenie

do 30 dní od ukončenia hodnotiaceho kola, v ktorom bola žiadosť podaná (pokiaľ nebol žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti - v takom prípade začína plynúť lehota nanovo dňom doručenia doplnenej žiadosti)

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK