Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenie o ustanovení náhradného odborného zástupcu v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok

Ak odborný zástupca prestal vykonávať činnosť odborného zástupcu, držiteľ povolenia môže určiť náhradného odborného zástupcu.

Náhradného odborného zástupcu možno určiť najviac na 60 dní odo dňa skončenia vykonávania činnosti odborného zástupcu; po uplynutí tejto lehoty nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu.
Náhradný odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené pre odborného zástupcu podľa § 3 ods. 4 zákona 362/2011. Náhradným odborným zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo vykonáva činnosť odborného zástupcu u iného držiteľa povolenia. Jedna fyzická osoba môže vykonávať činnosť náhradného odborného zástupcu len u jedného držiteľa povolenia.

Ak držiteľ povolenia určil náhradného odborného zástupcu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť orgánu, ktorý povolenie vydal, s uvedením

 • identifikácie žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
 • identifikácie zdravotníckeho zariadenia (IdZZ a názov lekárne, pobočky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok);
 • dôvodu ustanovenia náhradného odborného zástupcu;
 • mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy bydliska náhradného odborného zástupcu.

Držiteľ povolenia je povinný k oznámeniu priložiť (všetky doklady musia byť originály alebo overené kópie)

 • písomný súhlas náhradného odborného zástupcu s jeho ustanovením;
 • doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu: 
  licenciu na výkon zdravotníckeho povolania žiadateľa ak sa jedná o fyzickú osobu,
  ak žiadateľ ustanovuje odborného zástupcu, licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu (§ 68 zákona č. 578/2004 Z. z.);
  maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik a odbornú prax najmenej jeden rok vo výrobe a v distribúcii pre výdajňu audio - protetických zdravotníckych pomôcok;
 • pracovnú zmluvu náhradného odborného zástupcu okrem prípadu, ak je náhradný odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia,
 • údaje náhradného odborného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním.

Ak určenie náhradného odborného zástupcu spĺňa všetky ustanovené podmienky, orgán, ktorý povolenie vydal, jeho ustanovenie vezme na základe oznámenia na vedomie, inak vyzve držiteľa povolenia na odstránenie zistených nedostatkov v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy.
Neodstránenie nedostatkov v tejto lehote sa považuje za pokračovanie v činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané, bez ustanovenia náhradného odborného zástupcu.

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK