Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o vyznačenie zmeny v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (názov, sídlo, meno osoby)

Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zmeny v údajoch fyzickej osoby, právnickej osoby alebo odborného zástupcu.

Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu, ktorý povolenie vydal

  • zmenu mena alebo priezviska a zmenu adresy bydliska držiteľa povolenia, ak ide o fyzickú osobu, alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený,
  • zmenu názvu alebo obchodného mena a zmenu adresy sídla držiteľa povolenia, ak ide o právnickú osobu,
  • zmenu mena alebo priezviska osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom.

V oznámení sa uvedie druh zmeny, ku ktorej došlo, číslo a fotokópiu platného povolenia, ktorého sa zmena týka a doloží sa notárom overený úradný doklad, ktorý sa vzťahuje na požadovanú zmenu (sobášny list, občiansky preukaz a pod).

Orgán, ktorý povolenie vydal, v povolení vyznačí zmenu údajov uvedených v oznámení.

Lehota na vybavenie

15 dní

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK