Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zmenu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (zmena osoby odborného zástupcu)

Žiadosť o zmenu povolenia podáva žiadateľ samosprávnemu kraju, ktorý povolenie vydal.

Držiteľ povolenia písomne požiada správny orgán o vydanie nového povolenia z dôvodu požadovanej zmeny a doloží doklady, ktoré sa k predmetnej zmene vzťahujú. Všetky predložené doklady musia byť originály alebo overené kópie.

Pri zmene osoby odborného zástupcu predkladá držiteľ povolenia žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje a doklady:

 • identifikáciu žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
 • identifikáciu zdravotníckeho zariadenia (IdZZ a názov lekárne, pobočky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok);
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo nového odborného zástupcu;
 • doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu: 
  licenciu na výkon zdravotníckeho povolania žiadateľa ak sa jedná o fyzickú osobu,
  ak žiadateľ ustanovuje odborného zástupcu, licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu (§ 68 zákona č. 578/2004 Z. z.);
  maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik a odbornú prax najmenej jeden rok vo výrobe a v distribúcii pre výdajňu audio - protetických zdravotníckych pomôcok;
 • údaje osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;
  ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo iný rovnocenný doklad, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace;
 • notársky overené čestné prehlásenie fyzickej osoby, resp. odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni;
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak sa odborný zástupca ustanovuje, okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu
 • deň začatia činnosti nového odborného zástupcu;
 • čestné vyhlásenie o tom, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané pôvodné povolenie.

Lehota na vybavenie

30 dní

Správne poplatky

50 €, pri elektronickom podaní 25€

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Doplňujúce informácie

Správny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja, číslo IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489, konštantný symbol 308, variabilný symbol 07, prípadne priamo v pokladni Úradu TSK (denne do 14,00 hod.). Fotokópiu bankou potvrdeného príkazu na úhradu je potrebné predložiť tunajšiemu odboru.

V prípade, že žiadateľ predkladá viacej žiadostí o zmenu toho istého povolenia súčasne, je povinný zaplatiť správny poplatok len raz!

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK