Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zmenu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (zmena osoby odborného zástupcu)

Žiadosť o zmenu povolenia podáva žiadateľ samosprávnemu kraju, ktorý povolenie vydal.

Držiteľ povolenia požiada správny orgán o vydanie nového povolenia z dôvodu požadovanej zmeny písomne  alebo elektronickým podaním a doloží doklady, ktoré sa k predmetnej zmene vzťahujú. Všetky predložené doklady musia byť originály, overené kópie alebo elektronické dokumenty, ktoré vznikli zaručenou konverziou z listinných dokumentov.

Pri zmene osoby odborného zástupcu predkladá držiteľ povolenia žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje a doklady:

  • identifikáciu žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby, adresa sídla);
  • identifikáciu zdravotníckeho zariadenia (IdZZ a názov verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok);
  • meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo nového odborného zástupcu; registračné číslo v registri zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie vedenom príslušnou komorou;
  • doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu;
  • licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu (§ 68 zákona č. 578/2004 Z. z.);
  • údaje osoby alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky predkladá sa výpis z registra trestov alebo iný rovnocenný doklad, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace;
  • notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu o dôveryhodnosti a o skutočnosti, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni;
  • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak sa odborný zástupca ustanovuje, okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu
  • deň začatia činnosti nového odborného zástupcu;
  • notársky overené čestné vyhlásenie o skutočnosti, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané pôvodné povolenie.

Lehota na vybavenie

30 dní

Správne poplatky

50 €, pri elektronickom podaní 25€

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Doplňujúce informácie

Správny poplatok sa hradí bankovým prevodom na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja, číslo IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489, konštantný symbol 308, variabilný symbol 07.

V prípade, že žiadateľ predkladá viacej žiadostí o zmenu toho istého povolenia súčasne, je povinný zaplatiť správny poplatok len raz!

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK