Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o vyznačenie zmeny v povolení na prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia (názov, sídlo, meno osoby)

Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zmeny v údajoch fyzickej osoby, právnickej osoby alebo odborného zástupcu.

Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu, ktorý povolenie vydal

  • zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, zmenu mena a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom a zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, ak ide o právnickú osobu;
  • zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu;
  • vydanie identifikačného čísla právnickej osoby, ak sa jej pridelilo až po vydaní povolenia.

V oznámení sa uvedie druh zmeny, ku ktorej došlo, číslo platného povolenia, ktorého sa zmena týka a doloží sa notárom overený úradný doklad, ktorý sa vzťahuje na požadovanú zmenu (sobášny list, občiansky preukaz a pod).

Orgán, ktorý povolenie vydal, v povolení vyznačí zmenu údajov uvedených v oznámení.

Lehota na vybavenie

15 dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK