Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Legislatívny rámec pre MSP

Súkromné podnikanie na Slovensku je garantované Ústavou SR a ďalej ho charakterizujú a definujú jednotlivé zákony. Podnikateľ musí pred aj počas svojej činnosti poznať zákony s ňou súvisiace a pohybovať sa výlučne v ich medziach. Prehľad právnych predpisov uľahčuje podnikateľom a tiež záujemcom o podnikanie orientovať sa v právnych predpisoch platných v rôznych oblastiach súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosti. Prehľad právnych predpisov je členený podľa oblastí, ktoré predpisy upravujú a obsahuje odkazy na normy vrátane noviel a doplnkov. Rýchly a prehľadný prístup k právnym predpisom vydaným v Zbierke zákonov od roku 1945, aktualizovaným zneniam zákonov, vyhláškam a nariadeniam, ako aj ďalším dokumentom, ktoré jednotlivé podnikateľské subjekty potrebujú pre svoj výkon práv a povinností, umožňuje databáza komplexného informačného systému JASPI, ktorá je sprístupnená na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR

Zoznam základných právnych predpisov upravujúcich podnikanie
Obchodný zákonník č.513/1991
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č.355/2007
Zákon o sociálnom poistení č.461/2003
Živnostenský zákon č.455/1991
Zákon o cestovných náhradách č.283/2002
Zákon o dani z príjmov č.595/2003
Zákonník práce č.311/2001
Zákon o službách zamestnanosti č.5/2004
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladne č. 289/2008
Ďalšie zákony nájdete na http://zbierka.sk/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK