Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ 1.1:

Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy.

Zámerom opatrení v rámci tohto špecifického cieľa je napojiť znevýhodnené mestské a vidiecke územia prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a výstavby nových regionálnych ciest a odstraňovaním bodových závad v súlade s vypracovaným Strategickým plánom rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov (Regionálny Master plán) s dôrazom na posilnenie ich konkurencieschopnosti a adaptability, prispieť k udržateľnému rozvoju a eliminovať vplyv dopravy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

Špecifický cieľ č. 1.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

  • rozvojom miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility ako predpokladu pre všetky nasledujúce navrhované intervencie do dopravného systému;
  • rekonštrukciou a modernizáciou ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy)[i];
  • výstavbou nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy);
  • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

A.)  rozvoj miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility ako predpokladu pre všetky nasledujúce navrhované intervencie do dopravného systému.

Miestny/regionálny plán udržateľnej mobility bude základným nástrojom na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému. Tieto plány určia relevantné prepojenia pre VOD tak, aby bola zaistená minimálna potrebná úroveň mobility a určia typ intervencií, ktorý má byť na nich vykonaný (bezpečnosť, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba nových sekcií, atď.).

B.)   rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy).

Účelom rekonštrukcie a modernizácie ciest je zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. Navrhovaná aktivita zahŕňa kompletnú aj komplexnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky, v úsekoch kde je to nevyhnutné, dôjde k úprave šírkových parametrov vozovky. Zlepšenie stavebno-technického stavu nevyhovujúcich mostných objektov alebo ich výmena bude v prípade samostatných mostných objektov oprávnená v prípade ich zaradenia do kategórie stavebného stavu zlý až havarijný. Podpora mostných objektov by mala vychádzať z plánov udržateľnej mobility, pričom by sa malo jednať buď o objekty lokalizované na cestnej sieti určenej na rekonštrukciu alebo by mali byť riešené úzke miesta na komunikáciách určených pre VOD. Prostredníctvom predmetnej aktivity nie je možné realizovať pravidelnú údržbu komunikácie.

C.)  výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy).

Výstavba nových úsekov ciest bude oprávnená v preukázateľne odôvodnených prípadoch z dôvodu zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia a za účelom odstránenia identifikovaných systémových nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt (napr. znečistenie ovzdušia, hluk).

D.)  príprava projektovej dokumentácie, vypracovania štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Vypracovania štúdií uskutočniteľnosti sa bude týkať projektov výstavby nových úsekov ciest. Vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie bude podmienkou pri realizácii projektov rekonštrukcií ciest s cieľom odstránenia prvkov a závad vplývajúcich na bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľom všetkých opatrení je odstraňovanie nehodových lokalít, zvýšenie bezpečnosti na cestách a križovatkách zavádzaním inteligentných riadiacich systémov (merače rýchlosti, signalizácia, mimoúrovňové križovanie, zmeny riešenia, kruhové križovatky, signalizačné zariadenia, ktoré reagujú na rýchlosť vozidiel, atď.). Súčasťou opatrení bude rekonštrukcia a budovanie dopravných subsystémov zabezpečujúcich zvyšovanie úrovne dopravných, bezpečnostných a environmentálnych aspektov (napr. radarové merače rýchlosti, vhodné prvky upokojovania dopravy a pod.) pre bezpečný pohyb zraniteľných účastníkov premávky, predovšetkým chodcov a cyklistov. Taktiež budú podporené aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a obyvateľov prejazdných úsekov ciest cez mestá a obce (napr. budovanie protihlukových opatrení, účinných systémov odvodnenia a pod.). Opatrenia majú taktiež dopad na rozvoj multimodálneho systému verejnej osobnej dopravy, do ktorej patria aj úseky ciest II. a III. triedy. Na podporu nebudú oprávnené exkluzívne komunikácie pre komerčné centrá cestovného ruchu.

Základným strategickým dokumentom slúžiacim k identifikácii vízií a strategických cieľov rozvoja cestnej dopravy na regionálnej úrovni je Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov (Regionálny Master plán). V záujme plnenia cieľov stratégie Európa 2020 sa samosprávne kraje v rámci zostavovania Regionálneho Master plánu zamerali nielen na oblasti týkajúce sa rekonštrukcií havarijných úsekov ciest, ale najmä na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky, zlepšenie regionálnych dopravných prepojení v záujme posilňovania mobility a zlepšovania kvality životného prostredia. Výber projektov (úsekov) potenciálne vhodných pre podporu z IROP na úrovni výstavby, rekonštrukcie a modernizácie vzíde z priorít a opatrení určených na úrovni miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility. Niektoré projekty/intervencie zadefinované v Regionálnom Master pláne (zamerané na bezpečnosť, nehodové lokality a pod.) možno posunúť na úroveň projektov určených na realizáciu v prípade, že predstavujú „bezpečné/isté“ projekty pre akýkoľvek komplexný strategický plán pre oblasť dopravy, ktorý sa bude rozvíjať.

V rámci podpory ciest II. triedy budú vo vzťahu k investičnej stratégii OP oprávnené úseky, ktoré sú výsledkom miestneho/regionálneho plánu udržateľnej mobility, a ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

a) úseky ciest II. triedy preberajú funkcie napojenia na cesty I. triedy a na infraštruktúru TEN-T[ii] a zabezpečujú prístup k základným sociálnym službám;

b) cesta II. triedy je dôležitou spojnicou pre miestnu/národnú verejnú osobnú dopravu alebo zabezpečuje prístup k verejnej osobnej doprave;

c) cesty II. triedy prepájajú centrá osídlenia zadefinované v KURS 2001 v znení KURS 2011 a zabezpečujú dopravné napojenia priemyselných parkov, priemyselných zón a centier hospodárskeho významu[iii];

d) úseky ciest II. triedy zabezpečujú dopravné napojenie prekladísk intermodálnej dopravy na dopravnú infraštruktúru siete TEN-T;

e) cestná sieť vyššej kategórie úplne absentuje na okresnej úrovni - jedná sa o vybrané oblasti južných okresov západného, stredného a východného Slovenska a tiež okresy severovýchodného Slovenska.

Vzhľadom k tomu, že cesty III. triedy predstavujú komunikácie prevažne miestneho významu[iv], podpora bude realizovaná vo výnimočných prípadoch. Tieto prepojenia musia byť tiež výsledkom miestneho/regionálneho plánu udržateľnej mobility pri rešpektovaní nasledujúcich kritérií:

a) prepojenie ciest III. triedy na cestnú infraštruktúru TEN-T je zabezpečené priamym dopravným napojením;

b) úseky ciest III. triedy zabezpečujú priame dopravné napojenie priemyselných parkov a prekladísk intermodálnej dopravy na dopravnú infraštruktúru siete
TEN-T;

c) cesty III. triedy prepájajú cesty II. triedy napojené na cestnú infraštruktúru TEN-T, pričom ich modernizáciou je prípadne možné cestu preklasifikovať na cestnú komunikáciu vyššej kategórie a vytvoriť tak funkčný celok;

d) na cestách III. triedy sú identifikované prvky a závady významne a preukázateľne vplývajúce na bezpečnosť cestnej premávky identifikované počas bezpečnostného auditu alebo inšpekcie;

e) obyvatelia miest a obcí sú zaťažovaní nadmernou cestnou dopravou a nevyhovujúcim stavom životného prostredia (zvýšená úroveň znečisťujúcich látok v ovzduší, vysoká intenzita hluku) presahujúce limity definované na národnej a Európskej úrovni.

Lokalizácia konkrétnych projektov realizovaných prostredníctvom IROP je súčasťou prílohy č. 12.12.

Oprávnení prijímatelia:

- vyšší územný celok ako vlastník ciest II. a III. triedy,

- Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy,

- Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy.

Cieľové skupiny:

- užívatelia cestnej dopravnej siete, predovšetkým obyvatelia miest a obcí,

- prevádzkovatelia a investori v priemyselných zónach,

- prevádzkovatelia verejnej autobusovej dopravy.

Cieľové územie:

celé územie SR.


[i] V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky  35/1984 Zb..

[ii] Pod infraštruktúrou TEN-T sa rozumie sieť cestných koridorov, železničných koridorov a medzinárodných letísk v súlade s Rozhodnutím EP a Rady 884/2004/ES.

[iii] Prepojenie na sieť TEN-T je uskutočnené v zmysle definície uvedenej  v  Metodike predbežného výberu investičných projektov pre IROP/RIÚS

[iv] Význam ciest III. triedy spočíva predovšetkým v zabezpečení prepojenia vidieckych obcí.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK