Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Investičná priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ č. 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Základnou podmienkou na financovanie aktivít pre účely rozvoja regionálnej
a mestskej VOD je vypracovanie plánov udržateľnej mestskej mobility. Intervencie do regionálnej autobusovej dopravy budú podmienené vypracovaním plánov dopravnej obsluhy regiónu a existenciou integrovaných dopravných systémov[i] (ďalej len „IDS“) na územiach, ktorých sa projekt týka.

Špecifický cieľ č. 1.2.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:     

A.) spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy:

- spracovanie, resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov (plány mobility[ii], generely dopravy, plány dopravnej obsluhy);

B.) zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného
a oznamovacieho systému:

- modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov  - technická podpora softvérového zabezpečenia[iii] ako aj hardvérového vybavenia[iv];

- podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy[v].

- zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy[vi];

C.) zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté - medzi inými:

- obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu;

- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov[vii], okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry[viii];

- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy[ix];

- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy;

- rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R)[x] a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest;

- zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy;

D.) zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy:

- nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi[xi] spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry;

Ako prvý krok v procese prípravy a realizácie opatrení pre zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD bude nutné zabezpečiť vypracovanie nasledovných základných strategických dokumentov na mestskej a regionálnej úrovni a ich implementáciu:

- plánu udržateľnej miestnej/regionálnej mobility, ktorý predstavuje strategický plán navrhnutý na uspokojovanie potrieb mobility a podnikateľov v mestských oblastiach a na zvýšenie kvality ich života[xii],

- ako výsledok plánovania, definovanie organizačnej a prevádzkovej integrácie všetkých subsystémov mestskej a regionálnej verejnej osobnej dopravy, ktorý predstavuje návrh efektívnej dopravnej technológie verejnej osobnej dopravy so zohľadnením štandardov kvality a dopravnej obsluhy a faktorov vplývajúcich na dopyt po preprave a prepravnú ponuku.

Výsledkom strategických dokumentov pre oblasť dopravy budú systémové opatrenia následne realizované prostredníctvom integrovaných projektov.

V zmysle príslušných strategických dokumentov bude následne možné realizovať infraštruktúrne opatrenia zamerané na preferenciu VOD, budovanie prestupných uzlov a integrovaných zastávok so zodpovedajúcim vybavením informovanosti cestujúcich a v poslednom kroku modernizáciu vozidlového parku. Niektoré opatrenia môžu byť realizované už počas prípravy  miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility pokiaľ predstavujú „bezpečné/isté“ riešenia pre akýkoľvek strategický rozvojový dokument pre oblasť dopravy a/alebo sú už dostatočne odôvodnené národnou dopravnou stratégiou.

Navrhované opatrenia resp. jednotlivé aktivity B.) a C.) plne korešpondujú s infraštruktúrnymi opatreniami zadefinovanými v Stratégii rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy v SR do roku 2020. Priorita 12 „Dosiahnutie vysokej kvality terminálov, prestupných uzlov a zastávok s minimalizáciou bariér a maximalizáciou kompaktnosti a účelnosti“ súvisí s nedostatočnými štandardmi pri prestupovaní medzi dráhovou dopravou a ostatnými druhmi dopravy, prestupovanie je vo väčšine prípadov bariérové a nepohodlné. V rámci MHD sú problémom dlhé prestupy z hľadiska vzdialenosti a času, prekonávanie bariér, neadekvátne a neatraktívne čakacie plochy, komplikovaný prístup na zastávky. Potenciál v mestách Bratislava a Košice predstavuje zriaďovanie združených zastávok električiek a cestnej verejnej osobnej dopravy, čím sa zjednoduší a skráti prestupovanie medzi týmito dopravnými módmi. V mestských oblastiach chýbajú parkoviská P+R, ktoré by napomohli odbremeneniu centier miest od IAD, železničné stanice a iné prestupné uzly nemajú k dispozícii systémy parkovania K+R. Realizáciou opatrení v rámci priority 13 „Zabezpečovanie preferencie verejnej osobnej dopravy v urbanizovaných územiach“ sa dosiahne zníženie časových strát a vysokého rozptylu jazdných dôb vozidiel VOD, čim sa napomôže zvýšeniu atraktivity VOD a zníženiu vysokých jednotkových nákladov dopravcov. V súčasnosti v mestách plne absentujú opatrenia preferencie vozidiel VOD a nemotorovej dopravy na križovatkách a riadených priechodoch.

Modernizácia mobilných prostriedkov VOD korešponduje s prioritou 11 „Zabezpečenie nízkopodlažného alebo low-entry vozidlového parku v zodpovedajúcej kvalite a s vysokým komfortom pre cestujúcich a vysokou energetickou efektívnosťou“. V súčasnosti sú vo VOD v SR prevádzkované ekologické elektrobusy iba v Košiciach, pričom hybridné autobusy nie sú prevádzkované vôbec.

Podmienkou podpory obnovy mobilných prostriedkov v mestskej hromadnej doprave bude realizácia opatrení na zabezpečenie preferencie vozidiel MHD na linkách, pre ktoré budú určené. Pôjde najmä o opatrenia na zabezpečenie minimalizácie zdržaní na križovatkách a priechodoch riadených svetelnou signalizáciou a o zriaďovanie vyhradených jazdných pruhov pre MHD.

Opatrenia zadefinované v rámci IROP budú slúžiť ako doplnková podpora aktivít z prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, ktorý je zameraný na veľké projekty vo verejnej osobnej doprave orientované prevažne na dráhovú dopravu. V tých mestských oblastiach, ktoré nedisponujú dráhovou dopravou, budú opatrenia IROP nosnými.

IROP zabezpečí realizáciu nevyhnutných opatrení na realizáciu opatrení OPII, konkrétne spracovanie strategických dokumentov a realizáciu opatrení na preferenciu MHD. Naopak, viaceré aktivity IROP budú nadväzovať na aktivity OPII, konkrétne budovanie infraštruktúry doplnkovej autobusovej dopravy, opatrenia pre cestnú dopravu, dispečerské systémy a podobne. Okruhy aktivít pre jednotlivé oblasti a ich komplementarita s OPII sú uvedené v prílohe 12.20.

Oprávnení prijímatelia:

- mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, subjekty organizujúce integrované dopravné systémy (pozn. vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy).

Cieľové skupiny:

- široká verejnosť.

Cieľové územie (príloha 12.13.):

- ťažiská osídlenia SR prvej a druhej úrovne (bratislavsko-trnavské, košicko-prešovské, banskobystricko-zvolenské, žilinsko-martinské, nitrianske, trenčianske, liptovskomikulášsko-ružombersko-dolnokubínske, lučenecko-rimavskosobotské, michalovsko-vranovsko-humenské, novozámocko-komárňanské, popradsko-spišskonovoveské, považskobystricko-púchovské, prievidzské)[xiii].

 

Špecifický cieľ č. 1.2.2:

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

 

Špecifický cieľ č. 1.2.2 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu:

- cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami,

- doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.);

- budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, shared space[xiv], vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);

- zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky -  odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti;

- webové portály, mobilné aplikácie apod.;

Vyššie uvedené opatrenia nadväzujú na prioritu 16 Stratégie rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy v SR do roku 2020 „Umožnenie využívania cyklistickej dopravy na cyklodopravné účely v mestách a obciach s dôrazom na nadväznosť na terminály a zastávky verejnej osobnej dopravy a tiež na dopravu medzi obcami“ a prioritu 17 „Upokojenie dopravy na vhodných miestach urbanizovaných oblastí, podpora osvety“.

Projekty podpory cyklistickej infraštruktúry musia plne korešpondovať s príslušnými strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu (uzly, ktoré generujú minimálne 300 pracovných miest) a v prípade projektov realizovaných na území sídel vytvárať prepojenia zlepšujúcich dostupnosť k občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.

Z pohľadu doplnkovosti a synergií s inými OP existuje doplnkovosť s Programom rozvoja vidieka SR, ktorý v rámci opatrenia „Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“ bude v obciach a na vidieku podporovať investície na rozvoj a marketing cestovného ruchu – rozvoj rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku, budovanie cyklotrás s odpočinkovým miestom.

Oprávnení prijímatelia:

- mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, mimovládne organizácie.

Cieľové skupiny:

- široká verejnosť.

Cieľové územie (príloha 12.14):

ťažiská osídlenia SR prvej a druhej úrovne (bratislavsko-trnavské, košicko-prešovské, banskobystricko-zvolenské, žilinsko-martinské, nitrianske, trenčianske, liptovskomikulášsko-ružombersko-dolnokubínske, lučenecko-rimavskosobotské, michalovsko-vranovsko-humenské, novozámocko-komárňanské, popradsko-spišskonovoveské, považskobystricko-púchovské, prievidzské) a centrá osídlenia 1. – 4. úrovne.[xv]


[i] Pod integrovaným dopravným systémom (IDS) sa z hľadiska podporovaných aktivít investičnej priority rozumie systém s organizačnou a prevádzkovou integráciou všetkých subsystémov mestskej a regionálnej verejnej osobnej dopravy.

[ii] http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com%282013%29913-annex_sk.pdf

[iii] tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy apod.

[iv] predajné automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných dopravných systémov a/alebo integrovaných cestovných systémov.

[v] webové portály a mobilné aplikácie apod.

[vi] preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie apod.

[vii] Definícia štandardov uzlov bude súčasťou programového manuálu k OP.

[viii] Terminály pri železničných staniciach sú predmetom aktivít v rámci investičnej priority 7c) OPII

[ix] napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy. Definícia štandardov integrovanej zastávky bude súčasťou programového manuálu k OP.

[x] Park and Ride (P+R) záchytné parkoviská (alebo motivačné parkovanie) sú parkoviská s napojením na verejnú dopravy, ktoré umožňujú dochádzajúcim, ktorí chcú cestovať do centier miest, zanechať svoje vozidlá na parkovisku pred mestom a ďalej cestovať verejnou dopravou (zväčša železničnou dopravou, poprípade mestskou hromadnou dopravou). Vozidlo je umiestnené na parkovisku počas dňa. Bike and Ride (B+R) je názov pre systém cyklostojanov pri termináloch verejnej dopravy. Kiss and Ride (K+R) predstavuje systém bezpečného prestupu spolucestujúcich z osobného automobilu na prostriedky verejnej osobnej dopravy v blízkosti prestupných uzlov.

[xi] Podporované budú projekty nákupu a náhrady prostriedkov verejnej mestskej a prímestskej autobusovej dopravy autobusmi , ktoré prispejú k naplneniu záväzkov vyplývajúcich zo smernice EP a Rady 2001/81/ES o národných emisných stropoch, a zároveň smernice EP a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe ako aj národnej Stratégie pre redukciu PM10.

[xiii] Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011 v znení KURS 2011.

[xiv] Shared space je druh prístupu k mestskému dizajnu, ktorý sa snaží minimalizovať predelenia medzi automobilovou dopravou a chodcami, často tým, že odstráni prvky, ako sú obrubníky, značenie vozovky, dopravné značenie a predpisy.

[xv] Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011 v znení KURS 2011.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK