Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ č. 2.1.1:

Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni)

Proces prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) v zariadení na komunitnej úrovni je spojený nielen s opatreniami na zlepšovanie kvality služieb a opatrení vrátane vzdelávania zamestnancov, prípravy prijímateľov alebo prípravy komunity, ale aj s riešením priestorových podmienok, v ktorých sa poskytuje alebo zabezpečuje príslušná starostlivosť. Proces deinštitucionalizácie predpokladá uprednostnenie transformačného procesu zariadení poskytujúcich služby pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou a zariadení pre deti v SPOaSK pred zariadeniami pre seniorov. IROP bude investične podporovať vytváranie vhodných priestorových podmienok (vhodného fyzického prostredia) pre poskytovanie sociálnych služieb a zabezpečovanie výkonu SPOaSK v zariadení, ktoré sú v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Investovanie do budov a materiálno-technického vybavenia bude synergicky previazané s podporou „mäkkých“ aktivít financovaných z OP ĽZ. Úlohou OP ĽZ je vytvárať také podmienky, ktoré zabezpečia pri poskytovaní sociálnych služieb a výkonu SPOaSK zotrvanie osôb v ich domácom rodinnom prostredí alebo v komunite.  V prípade, že daná osoba nie je schopná, resp. nemôže zotrvať vo svojom domácom rodinnom prostredí,  sociálne služby, resp. SPOaSK sa môžu zabezpečovať v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine, a teda v zariadeniach plne integrovaných v komunite, vylučujúcich segregáciu a izoláciu a umožňujúcich plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí. Prostredníctvom IROP sa budú podporovať takéto komunitné zariadenia umožňujúce nezávislý individuálny život za predpokladu posilnenia fungovania a variability komunitných služieb a rôznych preventívnych opatrení zo strany OP ĽZ.

Vo vzťahu k existujúcim zariadeniam sociálnych služieb s celoročným pobytom je nevyhnutné postupne znižovať počet tradičných veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb, prevádzkovať zariadenia s nízkou kapacitou (zariadenia komunitnej starostlivosti) a podporovať terénne a ambulantné sociálne služby a sociálne služby v zariadeniach s týždenným pobytom.

Špecifický cieľ 2.1.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie;

- rekonštrukcia,  rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;

- zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;

- investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;

- opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Aktivity, v rámci špecifického cieľa 2.1.1, zamerané na investičnú podporu budov a zariadení budú synergicky prepojené s podporou „mäkkých“ aktivít financovaných zo zdrojov ESF prostredníctvom OP ĽZ. Podpora a vytváranie vhodných priestorových podmienok a technického zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb a výkonu SPOaSK budú paralelne sprevádzané opatreniami smerujúcimi k zmene spôsobu poskytovania sociálnych služieb a SPOaSK ako sú napr. rozvoj vybraných sociálnych služieb a vybraných opatrení; príprava a podpora vzdelávania zamestnancov a odborného personálu zabezpečujúceho poskytovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení SPOaSK v podmienkach komunitnej starostlivosti v prirodzenom vrátane prirodzeného rodinného prostredia a náhradného rodinného prostredia; rozvoj a rekvalifikácia kľúčových aktérov a ich kapacít; príprava prostredia (komunity) na prijatie a integráciu osôb, ktorým sú poskytované sociálne služby a vykonávané opatrenia SPOaSK v zariadení s cieľom eliminácie „syndrómu odporu“; príprava prijímateľov sociálnych služieb a osôb, pre ktoré sú  vykonávané opatrenia SPOaSK v zariadení, na podmienky nezávislého života v komunite. Zmena fyzického prostredia poskytovania sociálnych služieb alebo výkonu opatrení SPOaSK v zariadení predstavuje presun poskytovania sociálnych služieb alebo výkonu opatrení SPOaSK v zariadení z veľkokapacitného objektu do viacerých menších objektov s nižšou kapacitou prijímateľov alebo osôb (v súlade s platnou legislatívnou úpravou pre daný druh sociálnej služby a opatrenie SPOaSK v zariadení) komunitného charakteru. Do priestorových potrieb sa zahŕňajú aj kancelárske priestory určené pre manažment a zamestnancov zariadenia. Podporované budú malokapacitné zariadenia/objekty, ktoré budú umožňovať individuálny nezávislý život v komunite umožňujúci neobmedzený prístup v rámci sídiel („built environment“), dostupnú dopravu, dostupnosť technických pomôcok, informácií, individualizovanej osobnej asistencie, rodiny, priateľov a všeobecných služieb poskytovaných v komunite. Pri procese deinštitucionalizácie je potrebné brať do úvahy fakt, že okrem zdravotného postihnutia je prijímateľ postihnutý aj nepriaznivou sociálnou situáciou, okrem iného, aj zaniknutím pôvodných vzťahov s rodinou, prijímateľ nedisponuje často žiadnym majetkom a prijem prijímateľa je príliš nízky na dosiahnutie samostatného bývania. Zároveň je treba zohľadňovať špecifiká systému SPOaSK spočívajúce vo fakte, že jej podstatou je výkon súdneho rozhodnutia.

Keďže existujúce veľkokapacitné objekty zariadení nie sú vhodné pre poskytovanie sociálnych služieb a výkon opatrení SPOaSK v zariadení na komunitnej báze, je potrebné zabezpečiť vhodné priestorové podmienky. Z toho dôvodu bude predmetom podpory z IROP aj obstaranie nehnuteľnosti (budovy – rodinný dom alebo bytovej jednotky v bytovom dome alebo pozemku[i]) na účely výstavby alebo rekonštrukcie objektu.

Sociálne služby

Sociálne služby sa v množstve zariadení poskytujú spoločne prijímateľom s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia a rôznym stupňom zdravotného postihnutia. Táto skutočnosť spolu s inštitucionálnym charakterom poskytovaných sociálnych služieb v súčasnosti neumožňuje individualizáciu miery podpory podľa potrieb prijímateľov. Podpora z IROP je zameraná najmä na transformáciu veľkokapacitných zariadení s celoročným pobytom a rozvoj alternatívnych sociálnych služieb komunitného charakteru. Podporované budú predovšetkým investície do stavieb, vrátane materiálno-technického vybavenia, zabezpečujúcich bytovú situáciu klientov, a teda investície do objektov určených najmä pre poskytovanie podporovaného bývania, domovov sociálnych služieb s týždenným pobytom, zariadení (všetky musia spĺňať podmienky komunitných služieb) a ďalších aj inovatívnych typov pobytových služieb na komunitnej úrovni. Tieto nové objekty budú zariadeniami pobytových služieb s nízkou kapacitou a v bežnej zástavbe a budú prispôsobené všetkým typom užívateľov transformujúcich sa zariadení.

Ďalej bude možné využiť investície z IROP do budovania a rozvoja zázemia/základní terénnych a ambulantných sociálnych služieb. Spomedzi ambulantných sociálnych služieb budú oprávnenými na podporu najmä: denné centrá, rehabilitačné centrá, služby včasnej intervencie, zariadenia starostlivosti o deti a pod. V rámci podpory zázemia terénnych služieb bude podporený vznik mobilných odborných jednotiek pozostávajúcich z odborného tímu s dostatočným priestorovým a technickým vybavením, schopných poskytovať starostlivosť osobám odkázaným na starostlivosť inou fyzickou osobou v rámci viacerých rozptýlených objektov. Zároveň sa v týchto priestoroch môžu poskytovať rôzne rehabilitačné aktivity, pracovné terapie, sociálna rehabilitácia, záujmové činnosti, pokiaľ tieto nie sú dostupné v komunite.

Transformácia zariadenia sociálnych služieb predpokladá výber vhodného druhu poskytovania sociálnej služby (opatrovateľská služba, podpora samostatného bývania, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania, špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb a i.) a formy poskytovania sociálnej služby (s preferenciou terénnych a ambulantných foriem), vychádzajúc z individuálnych potrieb prijímateľov a individuálnej miery podpory, ktorú prijímateľ sociálnej služby potrebuje.

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Vo vzťahu k zariadeniam na výkon opatrení SPOaSK je nevyhnutné znižovať počet detí a mladých dospelých v detských domovoch zriadených ako centrá detí, zvyšovať počet detí umiestnených v profesionálnych rodinách a v detských domovoch zriadených ako domov detí. Taktiež je potrebné v zariadeniach vytvárať priestor na prácu s rodinami (a blízkymi osobami) detí, náhradnými rodinami. V resocializačných a krízových strediskách je nutné naďalej pokračovať vo zvyšovaní kvality výkonu opatrení aj prostredníctvom priestorových úprav. Prostredníctvom aktivít financovaných z IROP v rámci procesu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti sa napomôže k vytváraniu vhodného fyzického prostredia pre deti, rodiny a pre výkon odborných činností, odborných programov a pod. prostredníctvom zriaďovania a výstavby nových vhodných objektov, rekonštrukcie a modernizácie vhodných stavebných objektov, rekonštrukcie (vrátane rozširovania) a modernizácie stavebných objektov, podpory materiálno-technického vybavenia.

Podporované aktivity predstavujú najmä:

 • vytváranie prirodzeného fyzického prostredia na zabezpečenie starostlivosti o deti v komunite s dočasným charakterom v rodinných domoch/bytoch (najviac 1 skupina detí v jednom rodinnom dome/byte integrovanom v komunite),
 • vytváranie priestoru na aktívnu spoluprácu s biologickými rodinami (vrátane širšej rodiny) a žiadateľmi o náhradnú rodinnú starostlivosť aj s umožnením krátkodobého pobytu rodín, potenciálnych náhradných rodín, blízkych osôb deťom v rodinných domoch/bytoch,
 • vytváranie priestoru na aktívnu odbornú činnosť odborných zamestnancov (sociálnych pracovníkov, psychológov, pedagógov a pod.), na realizáciu rôznych programov, odborných metód a techník práce na predchádzanie a riešenie konfliktných a krízových situácií,
 • vytváranie priestoru na aktívnu odbornú spoluprácu s profesionálnymi rodinami detských domovov a na zabezpečenie starostlivosti o deti umiestnených v profesionálnych rodinách v krízových situáciách, resp. v rôznych životných situáciách profesionálnych rodín.

Oprávnení prijímatelia:

- v sociálnych službách:

 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,
 • právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom a
 • iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby, neverejný zriaďovateľ sociálnej služby),

- v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:

 • zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
  • obec,       
  • vyšší územný celok,
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • akreditované fyzické a právnické osoby.

Cieľové skupiny:

- deti, plnoleté fyzické osoby a ich rodiny, ktorým sa poskytujú sociálne služby,

- deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPOaSK,

- verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a zamestnanci zriaďovateľov,

- zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb a subjektov vykonávajúcich opatrenia SPOaSK,

- subjekty vykonávajúce opatrenia SPOaSK a ich zamestnanci,

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo  sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,

- fyzické osoby – rodičia (najmä matky), ktorým sa pomohlo zosúladiť pracovný a súkromný život.

Cieľové územie:

- celé územie SR

 

Špecifický cieľ č. 2.1.2:

Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Špecifický cieľ č. 2.1.2 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít.

Budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti:

- výstavba nových budov,

- modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,

- prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,

- zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,

- dodávka zdravotníckej technicky, zariadenia a vybavenia,

- budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,

- budovanie bezbariérových prístupov,

- opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

V rámci špecifického cieľa bude etablovaná infraštruktúra centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej aj „CIZS“). Sieť bude definovaná v rámci strategického dokumentu Implementačná stratégia – systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na schválený strategický rámec. Geografické rozmiestnenie a počet CIZS bude prihliadať na analýzu súčasného stavu koncentrácie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch SR, geografické rozloženie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch a na dopravnú dostupnosť pre obyvateľov regiónu. Kapacita CIZS bude prispôsobená počtu obyvateľov a špecifikám regiónov. Pri každom kontaktom bode bude na projektovej úrovni posúdené, či v lokalite existuje vhodná infraštruktúra, ktorá by sa rekonštrukciou mohla prebudovať na CIZS, alebo na zriadenie CIZS bude vhodnejšie vybudovanie novej infraštruktúry. CIZS budú primárne etablované v rámci infraštruktúry existujúcich zdravotných stredísk a polikliník. Vo všetkých CIZS budú pôsobiť všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, fakultatívne gynekológ, stomatológ a budú vytvorené priestory pre konziliárne vyšetrenia ambulantných špecialistov. Vo všetkých CIZS budú poskytované aj sociálne služby, keďže primárna ambulantná zdravotná starostlivosť je práve tým priestorom, kde sa dá najskôr identifikovať vznik nepriaznivej sociálnej situácie (zhoršený zdravotný stav je často jedným z rizík a dôvodov pre vznik nepriaznivej sociálnej situácie). CIZS tiež vytvoria zázemie a podmienky pre pomáhajúcu profesiu v oblasti zdravotnej osvety, za účelom zlepšenia komunikácie medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lekárov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (synergia s ESF aktivitami OP Ľudské zdroje).

Všetky CIZS budú vybavené modernou IT infraštruktúrou, ktorá umožní ľahší manažment pacienta a odbúra zbytočnú byrokraciu lekárom (viac času na vyšetrenia pacientov). Každé CIZS bude vybavené spoločnými vyšetrovacími zariadeniami (EKG, Rtg, USG, analyzátory pre rýchlu diagnostiku krvi a moču a pod.). V zriedkavých prípadoch zhoršenia fyzickej dostupnosti (geografia SR, zlá dopravná infraštruktúra) je k dispozícii dopravná zdravotná služba pre starších a imobilných pacientov a prostredníctvom CIZS budú posilnené aktivity domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vybudované CIZS získa povolenie na poskytovanie integrovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Po ukončení projektu musí byť zabezpečené personálne obsadenie kapacity centra na minimálne 50%. V CIZS budú poskytované služby hradené z verejného zdravotného poistenia, resp. iných verejných zdrojov. Detailnejší popis funkcií a služieb, ktoré budú poskytované v rámci CIZS je uvedený v strategickom dokumente Implementačná stratégia – systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Oprávnení prijímatelia:

- neziskové organizácie[ii] zriadené MZ SR v spolupráci so samosprávnymi krajmi a obcami, ktoré sú vlastníkmi alebo dlhodobými nájomcami pozemkov (v prípade výstavby novej infraštruktúry), resp. vlastníkmi alebo dlhodobými nájomcami existujúcej infraštruktúry zdravotníckych zariadení (v prípade modernizácie existujúcej infraštruktúry).

Cieľové skupiny:

- obyvatelia SR.

Cieľové územie:

- celé územie SR, okrem Bratislavského kraja.

 

Špecifický cieľ 2.1.3:

Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a  efektívnosti

Špecifický cieľ č. 2.1.3 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

Modernizácia infraštruktúry nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zlepšenia ich produktivity:

- vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,

- výstavba nových budov,

- modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov

- prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,

- zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,

- dodávka zdravotníckej technicky, zariadenia a vybavenia,

- budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,

- budovanie bezbariérových prístupov,

- opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

V rámci špecifického cieľa bude podporená iba optimalizovaná sieť akútnych všeobecných nemocníc - poskytovateľov akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci územia SR okrem Bratislavského kraja. Optimalizovaná sieť bude definovaná v rámci „implementačnej stratégie systému integrovanej zdravotnej starostlivosti“ v nadväznosti na schválený strategický rámec, ktorá bude vypracovaná MZ SR v spolupráci so všetkými samosprávnymi krajmi a ostatnými relevantnými partnermi. Geografické rozmiestnenie a počet akútnych všeobecných nemocníc v rámci zracionalizovanej siete bude prihliadať na optimálne geografické rozloženie akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch pri rešpektovaní optimálnej spádovosti. V podporených akútnych nemocniciach budú poskytované služby hradené z verejného zdravotného poistenia. Dôležitou podmienkou investície do infraštruktúry existujúcich akútnych všeobecných nemocníc v rámci optimalizovanej siete bude preukázateľné a kvantifikovateľné zvýšenie produktivity zdravotníckeho zariadenia. Za týmto účelom každý žiadateľ vypracuje transformačný plán zdravotníckeho zariadenia v preddefinovanej štruktúre. Transformačný plán bude obsahovať návrh štrukturálnych zmien v internej organizácii, v procesoch poskytovania zdravotnej starostlivosti a vo fyzickej štruktúre zdravotníckeho zariadenia, ktoré zabezpečia zvýšenie produktivity, zlepšenie hospodárenia a v budúcnosti umožnia obnovu a udržateľný rozvoj zdravotníckeho zariadenia.

Oprávnení prijímatelia:

- všeobecné nemocnice[iii] – iba v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľové skupiny:

- obyvatelia SR.

Cieľové územie:

celé územie SR, okrem Bratislavského kraja.


[i] V zmysle čl. 69, ods. 3, písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení.

[ii] podľa zákona č. 213/1997 Z. z. z 2. júla 1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

[iii] Podľa § 7 ods. 4 písm. a)1. zákona č. 578/2004 Z. z. z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK