Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ č. 2.2.1:

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Špecifický cieľ je zameraný na sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Poskytnutím dostatočných kapacít materských škôl sa vytvoria predpoklady pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenia prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy. Budovaním prvkov inkluzívneho vzdelávania v materských školách bude dochádzať k integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Špecifický cieľ č. 2.2.2

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Vybavenie základných škôl je v súčasnosti regionálne významne diferencované. Väčšina základných škôl nedisponuje (technickými, personálnymi a materiálnymi) možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Žiakom základných škôl chýbajú zručnosti a kompetencie nevyhnutné pre udržanie zamestnateľnosti a žiaducej mobility na trhu práce, čo možno vidieť napr. aj výsledkoch národných, resp. medzinárodných meraní (Testovanie 9, PISA, IT Fitness Test), alebo v ich úspešnosti na trhu práce, či ďalšom štúdiu a vzdelávaní.

Podpora základného vzdelávania je preto v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozvoj a zvýšenie kľúčových kompetencií bude podporený aj u žiakov so špeciálnymi potrebami v špeciálnych základných školách, vo výnimočných a odôvodniteľných prípadoch, kedy nie je možné zabezpečiť ich inklúziu. Synergia a doplnkovosť s OP ĽZ bude zabezpečená. Inkluzívny prístup nebude týmto dotknutý.

Realizácia špecifického cieľa sa uskutoční integrovaným spôsobom s národným projektom MŠVVŠ SR z OP Vzdelávanie „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, implementovaného Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.

 

Špecifický cieľ č. 2.2.3:

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy dlhodobo poukazujú na nedostatočný podiel praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov, chýbajúce spoločné pracoviská stredných škôl a regionálne významných podnikateľských subjektov, nízku mieru účasti dospelých na odbornom vzdelávaní a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, nízku flexibilitu ponuky vzdelávania, čo vedie k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce a má hlbšie ekonomické a sociálne dopady v spoločnosti. Prechod od vzdelávania do zamestnania a medzi zamestnaniami predstavuje a významnú územnú výzvu súvisiacu so zabezpečovaním ostatných verejných služieb a kvalitou života. V súvislosti s demografickými zmenami a vyššou priemernou dĺžkou života bude samozrejmosťou dlhšia a pestrejšia kariéra a keďže zamestnanie a lepšia životná úroveň sa zaistí, okrem iného, prostredníctvom celoživotného vzdelávania, prispôsobenia sa novým technológiám a plnením cieľov stratégie Európa 2020.

Pre dosiahnutie špecifického cieľa je podpora IROP zameraná na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy a s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce. Realizované aktivity budú uplatňovať prvky inkluzívneho vzdelávania.

Prioritné oblasti podpory stredného odborného vzdelávania zohľadnením regionálnych potrieb budú smerované najmä do oblasti strojárenstva, hutníctva, stavebníctva, nábytkárstva a drevárstva, elektrotechniky a automatizácie, IKT technológií (informačné, sieťové technológie, informatika), chemického, automobilového priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva, obchodu a služieb. Tieto oblasti budú postupne dopĺňané/upravované v nadväznosti na potreby trhu práce v jednotlivých krajoch definovaných v regionálnych stratégiách odborného vzdelávania a prípravy.

Rozvoj a zvýšenie kľúčových kompetencií bude podporený aj u žiakov so špeciálnymi potrebami v špeciálnych stredných odborných školách, vo výnimočných a odôvodniteľných prípadoch, kedy nie je možné zabezpečiť ich inklúziu. Synergia a doplnkovosť s OP ĽZ bude zabezpečená. Inkluzívny prístup nebude týmto dotknutý.

 

Špecifický cieľ č. 2.2.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

- výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

- rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

- stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);

- stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

- obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl; 

- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Oprávnení prijímatelia:

- obec ako zriaďovateľ školy,

- cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,

- združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,

- právnická osoba,

- fyzická osoba,

- mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ školy,

- mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ školy,

- okresný úrad.

Cieľové skupiny:

- deti materských škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci.

Cieľové územie:

- celé územie SR.

 

Špecifický cieľ č. 2.2.2 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

- obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka  pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,

- obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

- obstaranie prírodovedných učební,

- obstaranie polytechnických učební,

- obstaranie IKT učební,

- stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

 

Oprávnení prijímatelia:

- vyšší územný celok ako zriaďovateľ základnej školy,

- obec ako zriaďovateľ základnej školy,

- mestská časť hlavného mesta SR Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy,

- mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ školy,

- okresný úrad ako zriaďovateľ školy,

- ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov  výchovy  a vzdelávania,

- nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy,

- nezisková organizácia založené ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania,

- cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy,

- združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy,

- združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania,

- fyzická osoba,

- právnická osoba.

Cieľové skupiny:

- žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, účastníci celoživotného vzdelávania.

Cieľové územie:

- celé územie SR.

 

Špecifický cieľ č. 2.2.3 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

- obstaranie a modernizácia  materiálno- technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

- obstaranie a modernizácia  materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,

- prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,

- vytvorenie podnikateľského inkubátora[i] - prístavbou, nadstavbou, stavebnými úpravami alebo rekonštrukciou vnútorných priestorov centier odborného vzdelávania a prípravy a nákup materiálno-technického vybavenia do podnikateľského inkubátora vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a IKT,

- zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev vrátane internátov.

Oprávnení prijímatelia:

- vyšší územný celok,

- ústredný orgán štátnej správy,

- nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,

- nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania,

- cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,

- združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,

- združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania,

- stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku,

- stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby,

- fyzická osoba,

- právnická osoba.

Cieľové skupiny:

- žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, účastníci celoživotného vzdelávania.

Cieľové územie:

- celé územie SR.


[i] Systém budovania inkubátorov bude vychádzať z jednotnej schválenej koncepcie, ktorá bude zohľadňovať potrebu, regionálne špecifiká, ako aj sektorové zameranie budúcej národnej siete inkubátorov vo všetkých oblastiach.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK