Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov

Špecifický cieľ č. 3.1:

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Výsledkom tohto špecifického cieľa bude vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Investície budú zamerané na nasledovné kreatívne odvetvia: reklama a marketing,  architektúra, dizajn, módny dizajn, film, televízia, video, rádio a fotografia, umelecké vizuálne umenie, multimediálny priemysel, vydavateľstvo, literatúra a knižný trh, hudobný priemysel a scénické umenie, remeslá tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry, trh s umením. Takéto priaznivé prostredie bude založené na rozvojovom potenciáli kultúrneho a kreatívneho priemyslu regiónov SR[i] a z toho vyplývajúcich nevyhnutných opatrení ako súčasti integrovaných územných stratégií jednotlivých regiónov SR.

Dnešní a budúci absolventi kreatívnych študijných odborov, u ktorých je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa chcú alebo budú chcieť uplatniť vo svojom odbore, vytvárajú ľudský kapitál, ktorý je hlavným predpokladom kreatívnej činnosti. Študentov a absolventov, či talenty týchto odborov, je však potrebné lepšie pripraviť na trh práce, resp. na zakladanie podnikov a ich uplatnenia v trhovom prostredí. Potrebujú získať predovšetkým praktické skúsenosti z prostredia vývoja, produkcie a predaja kreatívnych výrobkov a služieb a tiež získať vedomosti a zručnosti z prostredia podnikania. Táto skupina kreatívnych profesionálov na jednej strane potrebuje získať reálne pracovné skúsenosti vo svojom odbore, aby bola ďalej uplatniteľná na trhu práce, ktorý primárne odmieta absolventov bez praxe. Na druhej strane sa táto skupina môže uplatniť prostredníctvom vlastného podniku, kde potrebuje okrem podnikateľských zručností rozvíjať vlastné portfólio produktov a služieb založené na inováciách a s využitím informačných technológií.

V rámci tohto špecifického cieľa je zahrnutá konkrétna podpora kreatívcom, umelcom, talentom, ktorí môžu byť v procese vzdelávania, či odbornej prípravy, ale aj neaktívnym, nezamestnaným, či dlhodobo nezamestnaným osobám, osobám v slobodnom povolaní, a tiež malým a stredným podnikom v oblasti kultúrneho priemyslu[ii], či neziskovým organizáciám v oblasti KKS, organizáciám verejného a akademického sektora s najväčším kultúrnym a kreatívnym potenciálom v danom regióne.

Opatrenia im umožnia získať za zvýhodnených podmienok, pracovné priestory vrátane technologickej bázy, nové zručnosti a know-how pre realizáciu inovácií, nové kontakty, podnikateľskú podporu a prístup k iniciačnému kapitálu. Zároveň tieto opatrenia umožnia podporu sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory MRK a osôb zo znevýhodneného prostredia.

Celkovo sa v tomto zmysle zlepší fyzické a sociálne prostredie, v ktorom tvoriví pracovníci a príslušné inštitúcie, ako napríklad umelecké a dizajnérske školy alebo múzeá, budú môcť efektívne spolupracovať, vytvárať nové koncepty produktov a služieb. Celkovo sa umožní profesionalizácia pracovného prostredia fyzických osôb a subjektov v KKS.

Špecifický cieľ č. 3.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

1) Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií

bude zabezpečené prostredníctvom zakladania kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpory kreatívnych činností. Kreatívne centrum bude inštitúciou, ktorá bude vytvárať organizačnú a podnikateľskú kultúru a bude zahŕňať:

- Zriadenie kreatívneho centra a vytvorenie jeho orgánov. Zahŕňa prijatie pravidiel riadenia a koordinácie zriadením správnej rady, výkonný manažment, poradný orgán. V správnej rade budú mať zastúpenie všetci zakladajúci členovia.

- Vytvorenie vnútorných pravidiel fungovania centra. Správna rada dohodne základné vnútorné pravidlá, kompetencie a formuluje ich do vnútorných predpisov. Tieto budú predstavovať vnútornú formalizáciu pravidiel dôležitú pre rozhodovanie v spoločných veciach v budúcnosti.

- Vypracovanie Stratégie komunikácie kreatívneho centra. Dokument bude kľúčový pre zabezpečenie ďalších a budúcich partnerov centra a naplnenia ich cieľov.

Kreatívne centrum bude umožňovať nasledujúce služby kreatívnym osobám a subjektom:

Služby otvoreného ateliéru - odborné poradensko-konzultačné a dokumentačno-informačné stredisko zamerané na inovácie a využívanie IKT technológií z umeleckého a kultúrno-kreatívneho hľadiska. Bude fungovať v súčinnosti s kreatívnym inkubátorom, ale aj samostatne pre externých užívateľov – kreatívnych profesionálov.

Služby kreatívneho inkubátora zabezpečuje manažment inkubačných aktivít,  podporu budúcim kreatívnym podnikateľom a pilotné projekty, bude tvoriť ďalšiu časť. Tento druh platformy sa bude zameriavať na podporu podnikania a inovatívne myšlienky. Pôjde o dlhodobú podporu budúcich kreatívnych podnikateľov, umelcov, tretí sektor a absolventov KKP so zámerov vstupu na trh.  V pred inkubačnej fáze sa bude zameriavať na prípravu kreatívnych talentov na trh práce, najmä formou projektového učenia. Kreatívny inkubátor bude ďalej poskytovať priestor, technologické zariadenie a riadenie, podporou kreatívnej produkcie s cieľom jej ďalšej distribúcie, vrátane umeleckého a obchodného poradenstva a zaobstarania dotácii v rámci pilotných mikro projektov. Špecificky sa bude inkubátor zameriavať na počiatočnú fázu budúceho podniku, bude podporovať inovatívne myšlienky od počiatku až po fázu „dospievania“ a opustenia inkubátora. Kreatívny inkubátor bude inštitúcia, ktorá vytvorí organizačnú a obchodnú kultúru, podporí rozvoj konceptov nielen z umeleckého hľadiska, ale aj obchodného aspektu. Budúci podnikatelia sa budú učiť princípom rozpočtovania projektov, prípravy biznis plánov, profesionálneho prístupu v podnikaní, marketingu, ale aj veľmi špecifickým podnikateľským princípom v určitých kreatívnych odvetviach. Umelecký inkubátor bude slúžiť ako integratívne prostredie pre ľudí z oblasti kultúry, umenia a biznisu.

Služby kreatívneho akcelerátora zabezpečuje manažment akceleračných aktivít,  podporu existujúcim kreatívnym podnikateľom s cieľom ich rastu a tvorby udržateľných pracovných miest. Akcelerátor bude poskytovať priestor, technologické zariadenie a riadenie, vrátane umeleckého a obchodného poradenstva a podporu kreatívnej produkcie s cieľom jej ďalšej distribúcie.

Networkingové služby – podporujú medzi sektorovú spoluprácu, budovanie kapacít vo forme špecifických workshop-ov pre nové zručnosti a znalosti (profesionálne, informačné, obchodné), výmena skúsenosti a prenos poznatkov vrátane medzinárodnej spolupráce, kultúra organizácie a riadenie, rozširovanie atraktivity v regiónoch pre vstup medzinárodných kreatívnych talentov. 

Služby zvýhodneného dlhodobého prenájmu pracovného priestoru a technológií umožnia profesionalizáciu a stabilizáciu pracovného prostredia pre subjekty z KKS s cieľom tvorby nových pracovných miest, synergiu a spoluprácu medzi organizáciami a subjektmi KKS..

V rámci kreatívneho centra sa  vybuduje špecifická rozvojová infraštruktúra, ktorá bude zahŕňať priestory ako experimentálna umelecká a kreatívna zóna, konzultačné priestory, co-working kancelárie a umelecké a produkčné štúdiá, dielne, ateliéry s technologickým vybavením (IKT, zriadenie dielní ako fab lab – (2D, 3D roboti), laser-cut-scénické vybavenie, diy vybavenie, digital lab – multimediálne, vybavenie, sound lab – zvukové vybavenie, food lab, vybavenie pre prácu s textilom a pod.), seminárne a konferenčné priestory. Tieto profesionálne pracovné priestory s technologickým vybavením budú k dispozícii talentovaným osobám,  účastníkom inkubačných aktivít,  ďalej „jednorazovým“ užívateľom, ale aj etablovaným subjektom KKS s cieľom poskytnutia priestoru pre dlhodobé užívanie. Nebude sa tu podporovať budovanie komerčnej turistickej infraštruktúry, ani aktivity zamerané na iné odvetvia priemyslu bez spojitosti s kreatívnymi činnosťami a netechnologickými inováciami.

Služby zvýhodneného krátkodobého prenájom pracovného priestoru a technológií – umožnia zvýhodnený prístup k najmodernejším technológiám, ktoré sú často finančne nedostupné pre subjekty KKS. Tiež sprostredkuje príležitosti na krátkodobé prenajímanie priestorov ako sú priestory pre uskutočnenie rôznych porád, konferencií, či prezentačných priestorov pre subjekty KKS.

Komerčné prenájmy budú realizované s cieľom udržateľnosti kreatívnych centier a ich služieb.

2) Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe je nevyhnutnou súčasťou rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu, a tým aj zamestnanosti v tomto sektore. Zviditeľnenie týchto produktov a služieb si vyžaduje špecifický druh propagačných aktivít od výstavno-prezentačnej činnosti nekomerčného charakteru, vzdelávacie aktivity, služby zákazníkom, zvyšovanie povedomia o kultúrnom a kreatívnom priemysle (konferencie, workshopy, kampane, prehliadky, nie však samostatné festivaly, či podobné aktivity bez jasného prepojenia s činnosťou kreatívnych centier), cielená podpora výkonu koordinovanej a kontinuálnej propagácie výsledkov činností KKS so zameraním na slovenský trh aj na medzinárodný kontext v synergii a komplementarite s OP VaI. Súčasťou bude aj vybudovanie výstavných, prezentačných a distribučných priestorov.

3) Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby  pracovných miest (decentralizovaná podpora)

- Obstaranie hmotného a nehmotného majetku  nevyhnutných pre výrobu a inovácie

- Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení

- Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.)

- Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)

- Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest

 

Podpora, ktorá pripraví začínajúce talenty, či už na trh práce, alebo založenie vlastného podniku je v synergii s komunitárnym programom Kreatívna Európa, ktorý je určený skúseným subjektom s minimálne 2 ročnou históriou a buduje na skúsenostiach základných podmienok pre ich fungovanie. Kreatívna Európa sa zameriava na podporu najmä samotnej kreatívnej produkcie a spoluprácu na európskej úrovni. Nie je vytvorená na podporu základných infraštruktúrnych podmienok a podporu rozvoja podnikania schémami pre subjekty v KKP. Subjekty vzniknuté a podporené v  IROP sa budú ďalej môcť uchádzať o podporu v Kreatívna Európa neskôr keď „prežijú“ úvodné fázy existencie. Z dôvodu prevencie možného duplikovania financovania rovnakých aktivít z obidvoch programov alebo z Kreatívna Európa, bude v zmluvných podmienkach uvedená klauzula o neoprávnenosti financovať aktivity, ktoré sú, alebo už boli v minulosti hradené z iných fondov EU.

Zároveň je IROP v synergii s OP VaI, ktorý sa zameriava na podporu start-up, podniky v oblasti kreatívneho priemyslu vo vyššom štádiu rozvoja, na budovanie trhu, internacionalizáciu a budovanie klastrov. Podporené začínajúce podniky a kreatívne centrá z IROP sa tu môžu neskôr uchádzať o podporu s cieľom budovať kreatívne klastre a  rozširovať svoju pôsobnosť na medzinárodné trhy.

Oprávnení prijímatelia:

- Štátna a verejná správa, samospráva

- Neziskové organizácie, občianske združenia

- Fyzické osoby - podnikatelia podľa osobitných právnych predpisov - Slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď) a písmena c) pod číslom 8 - Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10-  Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia

- MSP v kultúrnom priemysle[iii]

 

Cieľové skupiny:

- Fyzické osoby nepodnikatelia

- Fyzické osoby podnikatelia podľa osobitných právnych predpisov - Slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď) a písmena c) pod číslom 8 - Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10-  Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia

- MSP v kultúrnom priemysle[iv]

- Študenti a absolventi stredných umeleckých škôl, vysokých škôl

- Neziskové organizácie

- Štátna a verejná správa a samospráva

- Nezamestnané, neaktívne osoby, MRK, ktoré majú kreatívne vzdelanie, či talent v tejto oblasti

Cieľové územie:

Celé územie SR. Investície budú koncentrované do mestských centier – krajských miest, kde sa nachádza kritická masa kreatívnych talentov, podnikov a potenciálnych spotrebiteľov kultúrnych a kreatívnych produktov a služieb.


[i] Zhodnotenie rozvojového potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu regiónov SR

[ii] Definícia podľa Economy of Culture (2006), KEA

[iii] Definícia podľa Economy of Culture (2006), KEA

[iv] Definícia podľa Economy of Culture (2006), KEA

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK