Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Investičná priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ č. 4.1:

Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov.

V záujme dosiahnutia maximálnej úspory energie v sektore bývania bude potrebné zamerať sa na dosiahnutie komplexnej obnovy existujúcich bytových domov umožnením ich systematickej (nie čiastočnej) obnovy nad rámec nákladovo-optimálnych požiadaviek uvedených v Smernici o energetickej hospodárnosti budov[i]. Zároveň sa očakáva podporovať inovačné nízkouhlíkové technológie a systémový prístup k stavbám znižovaním energetickej náročnosti. Pre dosiahnutie parametrov takmer nulovej budovy je potrebné vychádzať z akceptovania a stanovenia troch na seba nadväzujúcich kritérií:

a) Zníženie mernej potreby tepla na vykurovanie na minimum.

b) Zníženie spotreby primárnej energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie.

c) Značné pokrytie celkovej potreby primárnej energie obnoviteľnými zdrojmi energie (ďalej len „OZE“).[ii]

 

Špecifický cieľ č. 4.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien),

- modernizácia vykurovacích systémov vrátane  rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia / merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie,

- modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie,

- modernizácia výťahov  za účelom zníženia spotreby energie,

- odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie.

Oprávnení prijímatelia:

- rozpočtové a príspevkové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Cieľové skupiny:

- obce, mestské časti v Bratislave a v Košiciach, vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Cieľové územie:

celé územie SR.


[i] SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov

[ii] Opatrenia vychádzajú z Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK