Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ č. 5.1.1:

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí je prepojený s riešením zamestnanosti na vidieku. Pre trend vidieckej zamestnanosti posledných rokov je typický pokles zamestnanosti v primárnom a sekundárnom sektore, podobne ako v celom národnom hospodárstve SR. Naopak, vývoj zamestnanosti v terciárnom sektore naznačuje dynamickejší nárast zamestnanosti vo vidieckych oblastiach oproti vývoju v celej ekonomike SR. Zamestnanosť v terciárnom sektore má teda na vidieku značný rastový potenciál. V oblasti zamestnanosti a sociálnej súdržnosti sú problémovými oblasťami najmä celková miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zamestnávanie starších pracovníkov a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

Pre vidiecke regióny je ďalej charakteristický postupný a kontinuálny nárast počtu podnikateľov (samostatne zárobkovo činné osoby), a tým aj nárast podielu na celkovom počte podnikateľov v SR. Naopak, čo sa týka dynamiky rastu podnikateľských subjektov ako právnických osôb, táto je na vidieku nižšia ako v mestských regiónoch spôsobená  nižšou ekonomickou silou a nižšou infraštruktúrnou vybavenosťou. SR má výrazný potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu spojený najmä s využívaním prírodného a historického potenciálu územia. Nezameniteľnú úlohu pri rozvoji vidieka stále zohrávajú podnikateľské subjekty vo vidieckom osídlení. Predpoklady pre udržanie zamestnanosti na vidieku spočívajú v zmiernení doterajšieho trendu znižovania počtu pracovných príležitostí v poľnohospodárskej prvovýrobe, avšak pre posilnenie ekonomickej a sociálnej životaschopnosti vidieka je potrebná diverzifikácia ekonomických aktivít, rozvoj služieb a posilnenie investícií do miestnej infraštruktúry. Kľúčovou výzvou na miestnej úrovni v spojení s rozvojom podnikania je sociálna inovácia ako rozvoj a uskutočňovanie nových nápadov.

Podpora z IROP, orientovaná na trh práce v miestnom kontexte, sa sústredí na rozvoj a rast udržateľných pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených technológií, s výnimkou podpory tých investícií v poľnohospodárskej prvovýrobe, investícií v spracovaní vývoji a uvádzania na trh poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov a investícií do lesných technológií, ktoré sú predmetom podpory PRV alebo v prípade podpory subjektov, ktoré majú tržby z poľnohospodárskej, akvakultúrnej alebo lesníckej činnosti presahujúce 30% z ich celkových tržieb, a ktoré sú predmetom podpory PRV, alebo subjektov v oblasti akvakultúrnej činnosti a spracovania produktov rybolovu, ktoré sú predmetom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo (ďalej iba „OP RH“.

Špecifický cieľ bude zabezpečovať činnosti miestnych verejno-súkromných partnerstiev, inštitucionalizovaných v podobe miestnych akčných skupín (ďalej len „MAS“) podporou prevádzkových nákladov.

 

Špecifický cieľ č. 5.1.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD:

 • personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie),
 • vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD.
 • náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,
 • finančné náklady (napr. bankové poplatky),
 • náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS),

 

- zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev,

 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest,
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,
 • podpora marketingových aktivít,
 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností,

Na plnenie špecifického cieľa č. 5.1.1 bude využitá schéma štátnej pomoci, resp. schéma pomoci de minimis v zmysle príslušných ustanovených pravidiel plne zodpovedajúcich legislatíve Európskej únie, ako aj ďalším dokumentom Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci.

 

Špecifický cieľ 5.1.2

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Medzi mestom a vidiekom existujú demografické, sociálne a hospodárske väzby, ako aj prepojenia infraštruktúr pre prístup k verejným službám. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností. V podmienkach vidieckych regiónov Slovenska a miestneho rozvoja vedeného komunitou sa to týka predovšetkým väzieb medzi malými a strednými mestami ako vidieckymi rozvojovými centrami a okolitým zázemím obcí. Podpora z IROP v rámci tohto špecifického cieľa bude smerovaná do vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb.

 

Špecifický cieľ č. 5.1.2 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

- rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:

 • dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel:
  • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom,
  • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách,
  • nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie,
  • zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.,

 

 • sociálne služby a komunitné služby:
  • zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia,
  • zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb,
  • rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb,
  • infraštruktúra komunitných centier,
  • infraštruktúra vzdelávania:
   • vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ, ,
   • skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení,

 

 • podpora lokálnych ekologických služieb, ,
 • výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov,

- rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v aglomeráciách do 2 000 EO,

- rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO,

- budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS,

- budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia  čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO.

Na plnenie špecifického cieľa č. 5.1.2 bude využitá schéma štátnej pomoci, resp. schéma pomoci de minimis v zmysle príslušných ustanovených pravidiel plne zodpovedajúcich legislatíve Európskej únie, ako aj ďalším dokumentom Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci.

Oprávnení prijímatelia:

- miestne akčné skupiny pri relevantných aktivitách v špecifickom cieli 5.1.1,

- mestá/samostatné mestské časti a obce,

- združenia miest a obcí,

- mikroregionálne združenia,

- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,

- mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,

- občianske združenia,

- neziskové organizácie,

- cirkevné organizácie.

V rámci CLLD budú ako oprávnení žiadatelia o podporu  vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov. Takéto obce/mestá, ako právnické osoby môžu byť členmi MAS, avšak oprávnenými žiadateľmi o podporu budú môcť byť iba subjekty pôsobiace na ich území, resp. registrované na území danej obce/mesta.

Cieľové skupiny:

- obyvatelia a návštevníci podporených území,

- producenti a spotrebitelia miestnych výrobkov a služieb,

- miestni podnikatelia.

Cieľové územie:

územia MAS na celom území SR podľa stanovených kritérií uvedených v kapitole 4 Integrovaný prístup k územnému rozvoju.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK