Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Lepší Trenčiansky kraj

logo Efektívna ver. správa a EU sf

Názov prijímateľa: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo prijímateľa: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 911 01

Názov projektu: Lepší Trenčiansky kraj

Miesto realizácie projektu: Slovensko, Západné Slovensko, Trenčiansky kraj

Výška poskytnutého NFP: 3 322 783,72 EUR

Kód žiadosti o NFP: NFP314010Z492

Operačný program: Efektívna verejná správa

Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy.

Špecifický cieľ: 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Kód vyzvania: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1

Termín realizácie:  09/2020 – 02/2023

Stručný opis projektu:

Predkladaný projekt má za cieľ navrhnúť postupy a riešenia pre rozvoj verejných politík a služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím SMART riešení. Realizácia projektu bude v oblasti strategického plánovania zameraná na vypracovanie SMART koncepcie kraja a PHSR Trenčianskeho kraja s ohľadom na ciele a opatrenia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Ďalej bude projekt zameraný na optimalizáciu systémov regionálnej samosprávy a to najmä v oblasti finančného riadenia, projektového riadenia, implementácie strategických dokumentov kraja, zavedenie systémov kvality a vzdelávanie zamestnancov.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Informácie o projekte www.lepsiahornanitra.sk.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK