Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA

logo IROP 2014-2020                      logo EU Regionálneho rozvoja

Názov projektu: Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Dátum predloženia: február 2017

Dátum schválenia: máj 2017

Výška nenávratného finančného príspevku:  4 508 188,01 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 4 745 461,06 EUR

Stručný popis projektu: Realizáciou projektu (1. ETAPY v dĺžke 1,940 km a 2. ETAPY v dĺžke 4,900 km) v dĺžke 6,840 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na cestu I. triedy č. I/61, ktorá zabezpečuje nepriame napojenie na diaľnicu D1.  Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné nepriame napojenie existujúceho Priemyselného parku Dubnica nad Váhom a novovybudovanej priemyselnej zóny v Novej Dubnici, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov a chodcov. Zvýši sa aj nosnosť mostných konštrukcií.

Kraj plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 6,880, ktorá pokračuje cez obce Motešice, Bobot, Horňany, Dežerice a končí na okružnej križovatke smerom na Bánovce nad Bebravou, kde sa napája na vybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice a existujúcu cestnú komunikáciu I. triedy č. I/9 (TEN-T koridor).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK