Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6

logo EU Regionálneho rozvoja          logo IROP 2014-2020

Názov projektu: Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Dátum predloženia: jún 2019

Dátum schválenia: február 2020

Výška nenávratného finančného príspevku:  6 220 882,35 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 6 548 297,21 EUR

Stručný popis projektu: Realizáciou projektu (ETAPY č. 5 v dĺžke 3,277 km a ETAPY č. 6 v dĺžke 1,673 km) v dĺžke 4,950 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na diaľnicu D1 a cestu I. triedy č. I/61. Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné napojenie priemyselného parku a zón na cestu I. triedy a infraštruktúru TEN-T, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov a chodcov. Zvýši sa aj nosnosť 6 mostných konštrukcií.

Kraj plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 3,590, ktoré pokračujú cez mesto Považská Bystrica, obec Prečín a končia v km 9,520 za obcou Prečín.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK