Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske

logo IROP 2014-2020                      logo EU Regionálneho rozvoja

Názov projektu: Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Dátum predloženia: február 2017

Dátum schválenia: máj 2017

Výška nenávratného finančného príspevku:  5 168 066,49 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 5 440 069,99 EUR

Stručný popis projektu: Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske je v súlade s PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, pretože cestná komunikácia II/579 zabezpečuje napojenie mesta Partizánske na sieť TEN-T (napojenie na plánovanú R2 Trenčín – Prievidza – Zvolen – Košice). Modernizáciou tejto cesty sa zlepší kvalita cestovania medzi mestom Partizánske a TEN-T koridorom. Umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Zároveň sa prepojí priemyselný park s TEN-T koridorom. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy, rekonštrukcia cesty prispeje k očakávaným výsledkom IROP (napr. lepší prístup k sociálnym službám, vytvorenie podmienok pre hospodársky rast, zlepšenie stavebno-technického stavu cestnej premávky, zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu). Plánovaný projekt je v súlade so špecifickým cieľom  1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému jeho aktivitami (rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy) a hlavnými zásadami výberu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK