Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza

logo op Životného prostredia                 logo Europskej unie regionalneho rozvoja

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.3 Podpora  energetickej  efektívnosti,  inteligentného  riadenia  energie 
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Dátum predloženia: marec 2016

Dátum schválenia: december 2016

Výška nenávratného finančného príspevku:  546 544,72 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 575 310,23 Eur

Celkové výdavky projektu: 677 952,59 Eur

Stručný popis projektu: Projekt bude realizovaný na Obchodnej akadémii F. Madvu 2, Prievidza a bude zameraný na zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu pre študentov, pedagogický aj nepedagogický personál školy. Predmetom projektu je obnova objektov školy, ktorá sa týka zateplenia fasády, nevykurovaného povalového priestoru, vystupujúcich konštrukcii fasády, výmeny objímok dažďových zvodov a hromozvodov za dlhšie, výmeny okien a bočných vstupných dverí, výmeny oplechovania rímsy medzi fasádou a soklom, ošetrenie ako aj nové nátery zámočníckych konštrukcií a klampiarskych konštrukcií na rímse a pod strešnou konštrukciou, výmena vykurovacích telies, inštalácia ventilov s termostatickými hlavicami a vyregulovanie potrubných rozvodov. Účelom tejto obnovy školy je zníženie energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK