Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom

logo IROP 2014-2020                      logo EU Regionálneho rozvoja

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum predloženia: jún 2017

Dátum schválenia: február 2018

Výška nenávratného finančného príspevku:  1 074 097,19 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 1 130 628,62 EUR

Stručný popis projektu: Projekt bude realizovaný na Strednej odbornej škole, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. 

Realizácia projektu pozostáva zo stavebných úprav objektu Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a modernizácie materiálno-technického vybavenia COVP.

Súčasťou stavebných úprav bude zateplenie jestvujúceho obvodového plášťa objektu, výmena okien a dverí na fasáde, zmenšenie otvoru troch vrát na fasáde a výmeny za nové vráta, zateplenie podhľadu pod strechou, náter strešnej krytiny, zasypanie jestvujúcej montážnej jamy s vytvorením novej časti podlahy, rekonštrukcia jestvujúcich sociálnych priestorov (WC, šatne, umývarky), výmena rozvodov ZTI (voda, kanalizácia), elektroinštalácie, vykurovania a vyhotovenie vonkajšej dažďovej kanalizácie na odvod dažďovej vody zo strechy objektu.

Modernizácia vybavenia COVP pozostáva najmä z nákupu sústruhov a frézok, ich dovybavenia a z nákupu laseru, počítačových zostáv, 3D tlačiarne, tlačiarne, dataprojektora a licencií do učebne CAD/CAM systémov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK