Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

uznesením č. 132/2014 zo dňa 07.07.2014

 vyhlasuje

v súlade s § 19a ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

NA DEŇ 29.09.2014

 

na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v budove sídla
Trenčianskeho samosprávneho kraja,  K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky:

1. Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra je zverejnené v regionálnych printových médiách týždenníkov MY v rámci Trenčianskeho kraja, na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk a na úradnej tabuli Úradu TSK.

2. Písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho  kraja (ďalej len „kandidát“) musí obsahovať:

 

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
  • ­štruktúrovaný profesijný životopis,
  • ­koncepciu činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra,
  • ­úradne overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní (podľa  § 19a ods. 1 zákona  č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, kvalifikačným  predpokladom  na funkciu hlavného kontrolóra je  ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo  technického smeru),
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu podľa § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

3. Kandidát musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do podateľne Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. najneskôr 16.09.2014 do 13,00 hod. v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja“ s poznámkou „Neotvárať“.

Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín s tým, že pod vyššie uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne s najneskorším dátumom 16.09.2014.

4. Posúdenie náležitostí písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zvolená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.

5. Kandidát, ktorý splnil požadované podmienky účasti na voľbe má právo na vystúpenie v  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja v časovom rozsahu 10 minút.

6. Voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vykoná tajným hlasovaním poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja takto:

­- na  tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vydá poslancom komisia zvolená zastupiteľstvom v súlade s čl. 11 ods. 9 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len volebná komisia“) pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie,

­- volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného hlasovania, spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania,

­- hlasovací lístok pre voľby hlavného kontrolóra bude opečiatkovaný pečiatkou Trenčianskeho samosprávneho kraja a kandidáti, ktorí splnia podmienky na účasť na voľbe, budú uvedení v abecednom poradí,

­- po predstavení kandidátov a ich vyjadrení, že súhlasia s kandidatúrou, môžu predstaviť svoju koncepciu,

­- následne predseda volebnej komisie vyzve k voľbe hlavného kontrolóra,  poslanci jednotlivo vstúpia do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka,

­- na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta,

­- poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží hlasovací lístok do volebnej schránky,

­- poslancovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, volebná komisia hlasovanie neumožní,

­- neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude na predpísanom tlačive, alebo poslanec neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov,

­- poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, ak sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje,

­- na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada,

­- v sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo neplatnosti hlasovacieho lístka volebná komisia,

­- predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za jednotlivých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, počet neplatných hlasovacích lístkov a následne vyhlási výsledky tajného hlasovania,

­- ak pre druhé kolo volieb hlavného kontrolóra nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby,

­- zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK