Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj
Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu

Podávanie kandidátnych listín

V súlade s § 139 a § 144 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov politická strana alebo koalícia politických strán prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva a pre voľby predsedu samosprávneho kraja najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t. j. do 5. septembra 2017 zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

Politická strana alebo koalícia  podáva kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme. Kandidátnu listinu v elektronickej forme je potrebné doručiť na elektronickom nosiči (CD alebo USB kľúč) v textovom editore;
elektronický podpis sa nevyžaduje.

Preberanie kandidátnych listín na Úrade TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

pondelok – piatok: od 8.00 hodiny do 14.00 hodiny (mimo sviatkov a dní pracovného pokoja)
5. septembra 2017: od 9.00 hodiny do 24.00 hodiny.
 

V záujme bezproblémovej administrácie preberania kandidátnych listín odporúčame vopred sa kontaktovať na zverejnených telefónnych číslach alebo e-mailových adresách zapisovateľky Volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo koordinátora volieb za Trenčiansky samosprávny kraj.

Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodnej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou politických strán

  • do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka tá politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja, 
  • do obvodných volebných komisií môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka tá politická strana/koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva v danom volebnom obvode,

Oznámenie o delegovaní sa doručuje : 

  • v listinnej forme na adrese: Mgr. Zuzana Martináková, referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania,  Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín alebo
  • elektronicky na adresách: zuzana.martinakova@tsk.sk alebo tomas.balaz@tsk.sk

Koordinátor volieb za Trenčiansky samosprávny kraj:

Mgr. Tomáš Baláž, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín

tel.: 032/6 555 862, 0901 918 178, tomas.balaz@tsk.sk

 

Zapisovateľka Volebnej komisie za Trenčiansky samosprávny kraj:

Mgr. Zuzana Martináková, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín

tel.: 032/6 555 851, 0901 918 104,  zuzana.martinakova@tsk.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK