Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správy o kontrolnej činnosti

Správy o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór zastupiteľstvu  najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku v zmysle § 19e ods. (1) písmeno e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.  

Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ÚHK TSK) sa riadi vo svojej činnosti dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 359/2016 zo dňa 21. 03. 2016 a zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Pri plnení svojich úloh ÚHK TSK vychádza zo schváleného „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK“, ktorý je predkladaný vo forme „Návrhu plánu“ Z TSK jedenkrát za šesť mesiacov, ktorý musí byť zverejnený na úradnej tabuli najneskôr 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva.  

Kontrolné akcie sú zamerané najmä na kontrolu čerpania bežných a kapitálových výdavkov, kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, dodržiavania zásad verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, správnosť použitia poskytnutých dotácií a nenávratnej finančnej výpomoci s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelovosť čerpania verejných prostriedkov.

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2021

02. decembra 2020 |

január – jún 2021

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2020

07. júla 2020 |

obdobie júl – december 2020

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2020

02. decembra 2019 |

január – jún 2020

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2019

07. mája 2019 |

obdobie júl – december 2019

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2019

29. novembra 2018 |

január – jún 2019

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2018

15. mája 2018 |

obdobie júl – december 2018

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2018

13. decembra 2017 |

január – jún 2018

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2017

10. mája 2017 |

obdobie júl – december 2017

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2017

29. novembra 2016 |

obdobie január - jún 2017

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2016

08. augusta 2016 |

obdobie júl - december 2016

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II. polrok 2015

22. marca 2016 |

obdobie júl - december 2015

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2016

02. decembra 2015 |

obdobie január - jún 2016

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok 2015

02. decembra 2015 |

obdobie január - jún 2015

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2015

16. júla 2015 |

obdobie júl - december 2015

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II. polrok 2014

04. marca 2015 |

obdobie júl - december 2014

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2015

26. novembra 2014 |

obdobie január - jún 2015

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok 2014

26. novembra 2014 |

obdobie január - jún 2014

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2014

28. mája 2014 |

obdobie júl - december 2014

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II. polrok 2013

28. mája 2014 |

obdobie júl - december 2013

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2014

22. januára 2014 |

obdobie január - jún 2014

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok 2013

04. septembra 2013 |

obdobie január - jún 2013

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2013

25. júna 2013 |

Obdobie júl – december 2013

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2012

26. februára 2013 |

Obdobie júl – december 2012

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK na I. polrok 2013

04. februára 2013 |

Obdobie Január - Jún 2013

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2012

03. septembra 2012 |

Obdobie január – jún 2012

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012

03. septembra 2012 |

Obdobie júl - december 2012

Správa o výsledkoch kontrolná činnosť ÚHK TSK II. polrok 2011

01. marca 2012 |

Obdobie júl – december 2011

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012

19. decembra 2011 |

Obdobie: január – jún 2012

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2011

14. októbra 2011 |

Obdobie: január až jún 2011

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

12. októbra 2011 |

Obdobie:júl - december 2011

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2010

07. februára 2011 |

Obdobie: júl až december 2010

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011

12. januára 2011 |

Obdobie: január až jún roku 2011

Správa o výsledkoch kontrolnej činností za I. polrok 2010

12. októbra 2010 |

Obdobie: január až jún roku 2010

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

22. júla 2010 |

Obdobie: júl až december roku 2010

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2009

19. marca 2010 |

Obdobie: júl až december roku 2009

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010

10. novembra 2009 |
Obdobie: január až jún roku 2010

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2009

10. novembra 2009 |

Obdobie: január až jún roku 2009

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009

22. septembra 2009 |

Obdobie: júl až december roku 2009

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2008

10. marca 2009 |

Obdobie: júl až december roku 2008

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2008

02. septembra 2008 |

Obdobie: január až jún roku 2008

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2007

04. marca 2008 |

Obdobie: júl až december roku 2007

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2007

05. septembra 2007 |

Obdobie: január až jún roku 2007

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK