Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010

Kontrolná činnosť ÚHK TSK pre obdobie január - jún 2010 bude zameraná na:

 • Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami TSK, ako aj s majetkom, ktorý TSK užíva podľa osobitných predpisov,
 • Kontrolu príjmov a výdavkov TSK,
 • Na kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • Na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení
  TSK,
 • Na kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva TSK,
 • Na kontrolu dodržiavania interných predpisov TSK,
 • Kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • Kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly a dodržiavania postupu pri
  výkone priebežnej finančnej kontroly,
 • Kontrolu splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou
  kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku. 

Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2010 (PDF PDF, 40 KB)

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK