Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011

Na základe vyššie uvedených skutočností bude kontrolná činnosť v 1. polroku 2011 zameraná na:

 • Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami TSK
 • Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom, ktorý TSK užíva podľa osobitných predpisov
 • Kontrolu príjmov a výdavkov TSK
 • Kontrolu vybavovania sťažností a petícií
 • Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení TSK
 • Kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva TSK
 • Kontrolu dodržiavania interných predpisov TSK
 • Kontrolu dodržiavania interných predpisov kontrolovaných organizácií
 • Kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • Kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly a dodržiavania postupu pri výkone priebežnej finančnej kontroly
 • Kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK