Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2016

Útvar hlavného kontrolóra, v súlade ustanoveniami zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení, vykonáva kontrolnú činnosť, ktorej podľa tohto zákona podlieha:

a) úrad TSK 

b) rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie zriadené samosprávnym krajom,

c) právnické osoby, v ktorých má samosprávny kraj majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom samosprávneho kraja alebo ktorým bol majetok samosprávneho kraja prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu samosprávneho kraja účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania týmito prostriedkami.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK