Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2016

Na základe vyššie uvedených skutočností bude kontrolná činnosť v druhom polroku 2016 zameraná na:

 • kontrolu zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami TSK
 • kontrolu zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom, ktorý TSK užíva podľa osobitných predpisov
 • kontrolu príjmov a výdavkov TSK
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií
 • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení TSK
 • kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva TSK
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov TSK
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov kontrolovaných organizácií
 • kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly a dodržiavania postupu pri výkone priebežnej finančnej kontroly
 • kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK