Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok 2015

Všeobecné závery vyplývajúce z poznatkov z vykonaných kontrol

Podobne ako v správe z minulého polroka 2014, hodnotenie a porovnávanie štatistických údajov o množstve zistených nedostatkov a  ich porovnávaní s  predchádzajúcim obdobiami nebudem vo väčšej miere komentovať, pretože predchádzajúca časť tejto správy dostatočne rozoberá zistené počty nedostatkov a ich priemery. V podstate sa dá znovu konštatovať, čo potvrdil aj tento polrok, že výskyt zistených nedostatkov / 177 / je priamo úmerný faktorom, ktoré determinujú množstvo zistených nedostatkov. Ktoré faktory to sú som konštatoval v predchádzajúcich správach, ako aj časti D – kontrolné zistenia tejto správy.

Hneď v úvode tejto časti mojej správy treba uviesť, že v tomto sledovanom období bol výkon kontrolnej činnosti výrazne ovplyvnený personálnym obsadením útvaru hlavného kontrolóra. Jednalo sa o generačnú výmenu zamestnancov ÚHK, keď z ôsmich kontrolórov v priebehu dvoch mesiacov odišli štyria do riadneho dôchodku. Tento výpadok bol síce postupne nahradený novými zamestnancami, ale do skončenia hodnoteného obdobia zostali dve miesta referentov kontroly neobsadené. S mimoriadnym úsilím zostávajúcich zamestnancov, ako aj vhodnou operatívnou organizáciu činnosti útvaru sa podarilo naplniť schválený plán činnosti ÚHK bez restu a hlavne bez vplyvu na kvalitu výkonu kontrolnej činnosti, čoho dôkazom je počet zistených nedostatkov, ale aj napr. podané oznámenie orgánom činným v trestnom konaní. Toto považujem za veľmi silný faktor morálnej sily zamestnancov ÚHK TSK.

 

Pri všeobecnom hodnotení uplynulého obdobia možno povedať, že chybovosť pri narábaní s verejnými prostriedkami v našich organizáciách je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka /prvý polrok 2014 / takmer totožná a v porovnaní s obdobím minulého polroka /druhý polrok 2014 / konštatujem pomerne solídne zníženie počtu zistených nedostatkov. Je zrejmé, že takáto situácia sa opakuje už viac rokov resp. polrokov po sebe, čo z celkového pohľadu nie je až tak zlé, lebo určitá konštanta zistených nedostatkov je a bude stále. Podstatné je ale to, aby sa táto konštanta nezvyšovala, ale pomaly zmenšovala.

Podobne, ako aj v predchádzajúcich obdobiach najviac nedostatkov bolo zistených v oblasti účtovníctva /72/, v oblasti priebežnej a predbežnej kontroly /15/ a samozrejme v oblasti verejného obstarávania /14/. Treba však poznamenať, že ani tieto počty nevybočili z priemeru minulých období.

Za tým účelom, je mojou neustálou snahou napomáhať naším organizáciám akoukoľvek informačnou činnosťou o jednotlivých najzávažnejších nedostatkoch, príčinách ich vzniku, ale aj objektívnou kritikou pri konkrétnych prípadoch, na elimináciu uvádzanej konštanty zistených chýb a nedostatkov. V tomto sledovanom období sa nepodarilo uskutočniť „ metodický deň „ , ale zúčastnil som sa porady ekonomických pracovníkov v rámci nášho kraja a následne som zvolal poradu riaditeľov našich organizácií síce za účelom zák. 307/2014 , ale v obidvoch stretnutiach som upozornil a apeloval prítomných na všetky už uvádzané chyby a nedostatky.

Napriek tejto činnosti sa zodpovednou kontrolnou prácou zistila nedôslednosť riadiacej práce v jednej našej organizácii, čo malo za dôsledok vzniku škody v danej organizácii vo výške cca 4 tisíc euro a tak po niekoľkých rokoch som musel podať podnet orgánom činným v trestnom konaní a prípad je v štádiu šetrenia.

Z hľadiska budúceho vývoja činnosti ÚHK mám za jeden z ďalších cieľov zvýšiť spoluprácu s expozitúrou NKÚ hlavne z dôvodu skvalitnenia výkonu kontrolnej činnosti už spomínaným spoločným vzdelávaním, ale aj z dôvodu organizácie práce ÚHK, lebo toto hodnotené obdobie sa kontrolné skupiny stretli viackrát v jednej našej organizácii naraz, ba dokonca sa kontrolovalo rovnaké obdobie. Takáto skutočnosť výrazne ovplyvňuje vykonanie komplexnej kontroly zo strany ÚHK.

Veľmi ma teší, že môžem konštatovať a vyzdvihnúť dobrú spoluprácu s vedením TSK , až po jednotlivé odborné útvary Úradu TSK. Dôkazom toho sú nielen spoločné porady pri tvorbe vnútornej legislatívy, ale aj individuálne riešenia konkrétnej problematiky či už samotnej kontrolnej činnosti, resp. sťažností formou aktívnej súčinnosti.

Som presvedčený, že táto spolupráca, transparentnosť, ale hlavne zlepšená forma komunikácie medzi všetkými zložkami samosprávneho kraja bude výrazným faktorom k dosahovaniu už naznačených vzostupných trendov hospodárskeho vývoja Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kompletná správa v priloženom dokumente.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK