Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za rok 2016

A/ Správu  predkladá

v zmysle § 19e ods. (1) písmeno e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a na základe  ustanovenia článku 5 ods. 1 Zásad kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č.359/2016 zo dňa 21.marca 2016, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.  

V hodnotenom období roka 2016 sa Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ÚHK TSK) riadil vo svojej činnosti príslušnými ustanoveniami zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2004, zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,  zákonom č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice č.4/2015 – vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podmetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja a dokumentom „Zásady kontrolnej činnosti TSK“, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK svojim uznesením č. 720/2009 zo dňa 24. 6. 2009 s účinnosťou od 1. 7. 2009 a na základe  ustanovenia článku 5 ods. 1 Zásad kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č.359/2016 zo dňa 21.marca 2016.

Kontrolné akcie boli zamerané najmä na kontrolu čerpania bežných a kapitálových výdavkov, kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, dodržiavania zásad verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, správnosť použitia poskytnutých dotácií a nenávratnej finančnej výpomoci s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť čerpania verejných prostriedkov.

 

B/ Kontrolované subjekty

ÚHK TSK vo svojej činnosti v roku 2016 nadviazal na predchádzajúce výsledky svojej kontrolnej činnosti, pričom pozornosť venoval okrem komplexných kontrol v jednotlivých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK i kontrole plnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené predchádzajúcou kontrolnou činnosťou. Súčasne bola pozornosť venovaná najmä tým organizáciám, v ktorých bol zistený väčší počet nedostatkov, pri zachovaní princípu vykonania finančnej kontroly v každej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v časovom horizonte troch rokov. Taktiež pri svojej činnosti vychádzal ÚHK TSK z podnetov na vykonanie kontrol a povinnosti spracovania záväzných stanovísk k jednotlivým činnostiam samosprávneho kraja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK