Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2007

V období január až jún roku 2007 sa Útvar hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „ÚHK TSK“) riadil vo svojej práci dokumentom „Zásady o kontrolnej činnosti TSK“, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 110/2003, Zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zákona č. 369/2004 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2004 a Zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Pri plnení svojich úloh ÚHK TSK vychádzal z „Plánu činnosti ÚHK TSK na obdobie január – jún roku 2007“, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 148/2006 zo dňa 13. 12. 2006.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK