Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Október 2007 v oblasti zdravotníctva / inovácie

EUCOMED (Európske združenie obhajujúce záujmy priemyslu zdravotníckych zariadení) plánuje vytvoriť s pomocou európskych fondov v Európe Sieť národných centier špecializovaných v oblasti zdravotníckych technológií. Veľká časť 7. rámcového programu pre výskum je venovaná zdravotníckym technológiám, ale EÚ môže dosiahnuť oveľa lepšie výsledky priamym financovaním spomínanej novej siete. Eucomed prezentuje svoj návrh v bielej knihe. Podľa návrhu, každé centrum by malo fungovať na regionálnej báze a centrá by poskytovali špecializované služby miestnym podnikom. Sieť by bola integrovaná do obchodnej, výskumnej a inovačnej komunity.

Biela kniha o novej sieti je k dispozícii na http://www.eucomed.org

Otvorenie vnútorného trhu pre zdravotnícku starostlivosť - EK pracuje v súčasnosti na Smernici zabezpečujúcej ochranu základných práv pacientov cestujúcich do iných členských štátov EÚ za zdravotníckou starostlivosťou. Návrh smernice o bezpečnej, vysokokvalitnej a efektívnej cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti je v súčasnosti v štádiu konzultácie medzi odbormi Komisie. Hlavnými princípmi novej smernice sú:

  • Zdravotnícka starostlivosť: Mobilní pacienti by mali dostať prinajmenšom takú istú zdravotnícku starostlivosť ako vo svojej domácej krajine.
  • Náklady: Pacientova domáca krajina by mala hradiť výdavky spojené so zdravot. starostlivosťou v cudzine aspoň do takej výšky, akú dosahovali  náklady v domácej krajine.
  • Povolenie: Pacienti by stále mali mať povolenie na hľadanie zdravotníckej starostlivosti v cudzine, ale nemôže im byť odmietnuté liečenie pokiaľ je predpoklad, že je potrebné. 
  • Informovanosť: Členské krajiny musia zabezpečiť potrebné informácie, aby umožnili pacientom výber pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výsledky starostlivosti, ktorú poskytujú. Ide najmä o otázku pohľadávok a procedúr v prípade lekárskeho priestupku. 
  • Spolupráca: Členské štáty by mali pracovať spoločne využívajúc okrem iných aj lekárske služby na diaľku s cieľom zabezpečiť cezhraničnú výmenu údajov o pacientovi rešpektujúc pritom právo na ochranu osobných údajov.

Na základe smernice budú musieť členské štáty nastoliť pravidlá týkajúce sa celoeurópskej definície metód starostlivosti vrátane hospitalizácie a cezhraničnému uznaniu lekárskych predpisov. Smernica by mala byť schválená kolégiom komisárov do konca roka 2007 a následne predložená EP a Rade v rámci spolurozhodovacej procedúry.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK