Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prečo Trenčiansky samosprávny kraj stále nemá rozpočet

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015 bol síce schválený uznesením Z TSK č. 572/2013 zo dňa 24.6.2013 ale s pozmeňujúcimi poslaneckými návrhmi bez toho, aby boli tieto prerokované v niektorom z poradných orgánov TSK. Takto schválený rozpočet je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách a pre Trenčiansky samosprávny kraj je nevýhodný:

  • nekryje záväzky vyplývajúce z dlhodobých zmluvných vzťahov,
  • nezahŕňa investičné akcie, ktoré je nevyhnutné realizovať z dôvodov efektivity a zákonnosti,
  • nezohľadňuje vyrovnanosť zdrojov financovania,
  • vzhľadom na neschválenie kompetencií predsedu TSK na uskutočňovanie zmien rozpočtu a schválenie rozpočtu poslancami na úrovni ekonomických podpoložiek bez pozmeňujúcich návrhov rozpočtu v programovej štruktúre je zapracovanie poslaneckých návrhov schválených na úrovni ekonomických položiek nerealizovateľné.

Na základe uvedených skutočností predseda TSK pozastavil výkon tohto uznesenia.

K zásadným zmenám predloženého návrhu rozpočtu v členení požadovanom poslancami došlo aj napriek vyjadreniam predsedu poslaneckého klubu Smer-SD, ĽS HZDS doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. „...Zastupiteľstvo a poslanci očakávajú od Trenčianskeho samosprávneho kraja len jedno jediné a to je transparentný, podrobne rozpoložkovaný a konsolidačný rozpočet. Nič iné nechceme, nechceme žiadne zmeny, chceme len to, čo bolo v minulosti predložené, aby sa transparentne rozpoložkovalo a to sa dodnes nestalo.“

Preto nie je na mieste vyjadrenie poslanca doc. PhDr. PaedDr. Janasa, PhD. „...Viacerí poslanci sú presvedčení, že vedeniu župy sa rôznymi obštrukciami darí sabotovať úsilie poslancov všetkých politických strán o prijatie transparentnejšieho, konsolidačného, a najmä na reálnych rozpočtových východiskách založeného rozpočtu...“.

Sabotuje rozpočet ten, kto predloží návrh rozpočtu spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, v súlade so zákonom o štátnom rozpočte a v súlade s memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 podpísaným medzi vládou SR a združením samosprávnych krajov v SR „SK8“ alebo ten,

  • kto vypustí návrh rozpočtu z programu decembrového rokovania zastupiteľstva bez akejkoľvek odbornej diskusie, a to aj napriek odporúčajúcemu stanovisku hlavného kontrolóra na jeho schválenie,
  • kto pri opätovnom predložení návrhu rozpočtu na januárové rokovanie zastupiteľstva tento neschváli a to opätovne bez akejkoľvek odbornej diskusie,
  • kto požiada o zvolanie rokovania zastupiteľstva s jediným bodom programu „Návrh programového rozpočtu TSK na roky 2013 – 2015“ a neschváli jediný bod programu tohto zasadnutia,
  • kto na júnovom rokovaní zastupiteľstva schváli rozpočet v požadovanej štruktúre (s podpoložkami) so zásadnými zmenami len na úrovni položiek bez kompetencií predsedu na vykonávanie zmien rozpočtu a to ani vo výške 1 Eur?

Na mieste je teda otázka, kto a najmä z akých dôvodov sabotuje rozpočet a brzdí financovanie jednotlivých činností Trenčianskeho samosprávneho kraja, rozvoj Trenčianskeho samosprávneho kraja a poškodzuje jeho dobré meno, lebo ak sa vylúči neznalosť, nastupuje úmysel.

Podrobnejšie zdôvodnenie rozporu so zákonom a nevýhodnosti takto schváleného rozpočtu je v prílohe „Stanovisko k Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015“.

Kompletný dokument so stanoviskom je v prílohe na stiahnutie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK