Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Komuniké z 12. zastupiteľstva TSK

Na svojom XII. Zasadnutí, konanom 24. októbra, Zastupiteľstvo TSK v prvom čítaní zobralo na vedomie návrh rozpočtu TSK na roky 2008 až 2010. Návrh predpokladá na rok 2008 celkové príjmy do výšky 3 245 361 tisíc Sk, čo znamená dvojpercentný nárast oproti tohtoročnému rozpočtu. Zvyšujú sa aj výdavky z 3 355 155 tis. Sk v tomto roku na 3 516 611 tis. Sk v roku 2008. Dôvodom je vývoj makroekonomických ukazovateľov (inflácia, úprava regulovaných cien), ale aj valorizácia tarifných platov a čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Definitívnu podobu dostane rozpočet TSK  na decembrovom rokovaní zastupiteľstva TSK.

Zo siete škôl a školských zariadení vyradili poslanci jednu výdajnú školskú kuchyňu v Púchove. Do siete navrhli zaradiť Strednú poľnohospodársku školu na Vinohradníckej 8 v Prievidzi.

Poslanci ďalej schválili operačný plán zimnej údržby ciest na zimné obdobie 2007/2008, ktorý predložila Správa ciest TSK. Materiál obsahuje zoznam pracovníkov zodpovedných za zimnú údržbu, zoznam dopravne dôležitých úsekov ciest, prehľad nebezpečných úsekov, ale aj výpočet chemicky neudržiavaných úsekov ciest a zoznam neudržiavaných úsekov ciest počas zimy v rámci samosprávneho kraja. Operačný plán uzatvára sumár vlastných i prenajatých mechanizmov a dopravných prostriedkov, ktoré budú na tento účel k dispozícii.

Poslanci prerokovali a zobrali na vedomie aj správu o prijatí plánu na zavedenie eura v podmienkach TSK. Popri všeobecných zásadách tohto kroku v rámci celej SR, materiál obsahuje aj špecifické podmienky na zavedenie eura v podmienkach TSK, vrátane jeho podriadených organizácii. Dôležitou súčasťou plánu je 25 konkrétnych úloh, ktoré musia byť splnené od 24.10. 2007 až po 1. 1. 2009. Prvú úlohu splnili poslanci práve na svojom 12. zasadnutí. Schválili zloženie 13-člennej pracovnej skupiny na zavedenie eura v TSK, na čele s vedúcim finančného odboru TSK Zdenkom Rýpalom.

Zastupiteľstvo schválilo aj niekoľko návrhov na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK, organizačné poriadky troch zariadení sociálnych služieb a troch kultúrnych zariadení.

Poslanci zobrali na vedomie aj informatívnu správu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v troch nemocniciach v pôsobnosti TSK v prvom polroku 2007. Zároveň prijali výzvu Vláde SR, aby neschválila nariadenie o verejnej minimálnej sieti zdravotníckych zariadení. Toto nariadenie, ktoré do garantovanej siete v 600-tisícovom TSK  zaraďuje len jedinú nemocnicu,  považujú za diskriminačné a iracionálne. Rozdeľuje totiž nemocničné zariadenia na privilegované a neprivilegované. Nevytvára rovnaké šance a príležitosti pre všetkých poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Poslanci dôrazne vyzvali vládu, aby rozhodujúcim kritériom pre zachovanie nemocničných zariadení nebolo rozhodovanie štátnych úradníkov a forma vlastníctva, ale kvalita a dostupnosť zdravotníckych služieb.

Zastupiteľstvo odvolalo z funkcie riaditeľa Nemocnice  poliklinikou v Považskej Bystrici MUDr. Petra Krutého, ktorý sa z osobných dôvodov vzdal funkcie ku dňu 30. 9. 2007. Na uvoľnený post bude vypísané riadne výberové konanie, dočasne bol výkonom funkcie poverený doterajší ekonomický námestník riaditeľa Ing. František Kotala.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK