Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Komuniké z 13. zastupiteľstva TSK

Poslanci TSK 12. decembra na svojom poslednom rokovaní v roku 2007 schválili nové všeobecné záväzné nariadenie o dani z motorových vozidiel na území TSK. Nové VZN č. 5/2007 upravuje sadzby dane, zavádza oslobodenie dane pre vozidlá TSK, diplomatických misií a konzulárnych úradov, vozidiel záchrannej zdravotnej, banskej, horskej, leteckej služby a požiarnej ochrany a vozidlá pravidelnej autobusovej dopravy, ktoré majú uzavretú zmluvu medzi dopravcom a TSK. Zároveň sa znižujú sadzby dane pre kategórie vozidiel EURO 3, EURO 4 a EURO 5, ktoré spĺňajú emisné kritériá EÚ.

Zastupiteľstvo schválilo aj návrh rozpočtu na rok 2008. Novinkou sú príjmy a výdavky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom/SO/RO/pre Regionálny operačný program - priestory, personál, technika a evidencia dokumentácie. V návrhu rozpočtu bežných výdavkov je zohľadnený 4-percentný nárast tarifných platov zamestnancov TSK a zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. januára 2008. Výdavková časť rozpočtu zahŕňa aj výdavky na dokončenie Administratívnej budovy TSK a na jej zariadenie. V porovnaní s rokom 2007 budú príjmy nižšie o 61 389 tis. Sk. Ovplyvňuje to najmä pokles dane z príjmu fyzických osôb / o 23 miliónov Sk/, ale aj možnosť zapracovať zdroje z EU až po schválení jednotlivých projektov a následnom podpísaní zmlúv podľa dohodnutej výšky a spôsobe platieb. Naopak vyššie príjmy očakáva TSK z dane z motorových vozidiel po prijatí VZN č. 5/2007. Rozpočet očakáva nárast výdavkov v objeme 22 933tis. Sk. Z toho v bežných výdavkoch je pokles o 34 371 tis Sk a v kapitálových je nárast o 57 304 tis. Sk. Vyššie kapitálové výdavky ovplyvňuje najmä ukončenie Administratívnej budov TSK , vrátane interiérového vybavenia a zariadenia prevádzkovými strojmi a prístrojmi, dobudovanie  regionálnej pokladnice TSK. Kapitálové výdavky budú kryté z výsledku hospodárenia za rok 2007 a dočerpaním poskytnutého úveru v roku 2007. Návrh rozpočtu na roky 2008 – 2010 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2008 je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Poslanci schválili plán opráv ciest II. a III. tried TSK dodávateľským spôsobom na rok 2008. Vyčlenených 100 miliónov Sk na tento účel bolo rozdelených pre tri Strediská správy a údržby ciest v TN, Prievidzi a v Považskej Bystrici primerane  podľa plochy ciest v ich udržiavaných regiónoch. Mimo toho bude z kapitálových výdavkov hradená rekonštrukcia cesty č. III/507 36 Červený Kameň vo výške 9 miliónov Sk, kde došlo v jarných mesiacoch 2007 k zosuvu polovice vozovky v dĺžke 100 metrov.

Poslanci podporili aj zrušenie  dvoch škôl v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania navrhli vyradiť školu v prírode v Brezovej pod Bradlom s kapacitou 48 miest a školu v prírode v Belušských Slatinách s kapacitou 45 miest. Prínosom by mala byť úspora finančných prostriedkov – 1 400 tis. Sk  v Brezovej a 1 838 tis. Sk v Belušských Slatinách.  Navrhovaný termín vyradenia zo siete je 30. jún 2008. V sieti naďalej zostávajú tri ďalšie školy v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – v Kľačne, Patrovci a v Zliechove.

 Zo siete škôl a školských zariadení navrhli poslanci vyradiť dňom 2. septembra 2008 Strednú poľnohospodársku školu v Prievidzi a SOU na Vinohradníckej ulici a navrhli zaradiť do siete škôl Združenú strednú školu na Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Poslanci zmenili v troch svojich uzneseniach v oblasti optimalizácie siete škôl z 22. 8. 2007 zmenu účinnosti zaradenia nových škôl do siete. Dátum 1. september 2008  zmenili - na základe odporúčania Ministerstva školstva - na 25. august 2008. Týka sa to Strednej priemyselnej školy stavebnej v Považskej Bystrici, Strednej priemyselnej školy v Prievidzi a Strednej školy podnikania v Trenčíne.

Poslanci vzali na vedomie aj  informatívnu správu o realizácii projektu Rozvoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie v Trenčianskom regióne, o priebehu projektu Mulitlaterálna sieť na podporu podnikov Multinet, ako aj informatívnu správu o účasti TSK na podujatí Open days v Bruseli. Napokon si poslanci schválili program zasadnutí v prvom polroku budúceho roku. Zídu sa 27. februára, 30. apríla a 25. júna 2008.

Predvianočnú atmosféru vniesli v závere do rokovacej miestnosti aj koledníci z detského folklórneho súboru Radosť.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK