Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Komuniké z X. zastupiteľstva TSK

Poslanci krajskej samosprávy prerokovali a hlasovaním podporili zmenu rozpočtu TSK na rok 2007, ktorý bol schválený v decembri minulého roku. Príjmy i výdavky vo vyrovnanom rozpočte sa po zmene zvýšili z 3 385 095 tis. Sk na 3 425 695 tis Sk, teda o 40 601 tis. Sk. Hlavnými dôvodmi zmeny je zapracovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v príjmovej časti / zníženie bežných príjmov o 33 512 tis. Sk a zvýšenie kapitálových príjmov o 58 406 tis. Sk/, ale aj nárast nedaňových príjmov z činnosti rozpočtových organizácií na úseku školstva, príjem za administratívne poplatky za licencie na úseku dopravy, ako aj príjem z odpredaja prebytočného majetku. Príjmy boli zapracované  do výdavkovej časti zmeny rozpočtu  na konkrétne zámery v oblasti dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych veci a kultúry.

Vzhľadom na nepostačujúce zdroje na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu a prostriedkov rezervného fondu pri zachovaní jeho zostatku vo výške 50 001 tis Sk, poslanci schválili návrh na čerpanie úveru vo výške 300 miliónov Sk s možnosťou jeho čerpania v rokoch 2007 a 2008 so splatnosťou do 15 rokov - bez zriadenia zabezpečovacích inštitútov. Na základe poslaneckého návrhu spresnili v uznesení aj účel úveru. Ten musí byť využitý na dostavbu administratívnej budovy TSK alebo na kofinacovanie europrojektov.

Poslanci schválili aj nové všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK. Z predchádzajúceho VZN číslo 10/2005 vypustili obmedzenie, že suma vyčlenená v rozpočte na tento účel nesmie presahovať 2,5 mil. Sk. Poskytovanie finančných prostriedkov však naďalej nesmie zvyšovať dlh samosprávneho kraja na konci rozpočtového roka. VZN nadobudne účinnosť od 1.8 2007.

Pokračuje optimalizácia siete škôl v kraji. Vzhľadom k nepriaznivej ekonomickej situácii SOU - nábytkárskeho v Pravenci a rešpektujúc aj klesajúci demografický vývoj v kraji poslanci schválili návrh na vyradenie tejto školy zo siete  / spolu s tamojším internátom a výdajňou školskej kuchyne / k termínu 1.9.2008/. Zo siete vyradili aj Združenú strednú školu stavebnú na ul. T. Vansovej a Učilište stavebné na tejto ulici v Prievidzi a schválili vytvorenie Spojenej školy, T. Vansovej v Prievidzi s organizačnými zložkami Združená stredná škola stavebná a Učilište stavebné. Súčasťou areálu zostáva aj Školská jedáleň Spojenej školy v jej organizačnej zložke Združenej strednej škole stavebnej. Poslanci zaradili do siete školských zariadení aj novú školskú jedáleň pri myjavskom gymnáziu. Následne zo siete vyradili výdajnú školskú  kuchyňu, ktorá organizačne patrila pod Združenú strednú školu na Trokanovej ulici v Myjave a zabezpečovala stravovanie žiakov a zamestnancov  myjavského gymnázia. Zo siete zariadení vyradili  poslanci aj dva domovy mládeže:  jeden pri SOU strojárskom v Dubnici nad Váhom, druhý potom pri Združenej strednej škole v Myjave. Zo siete vyradili aj školskú jedáleň pri Združenej strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom a dve výdajné školské kuchyne v SOU-strojárskom a elektrotechnickom v Dubnici nad Váhom, ktoré boli súčasťou dubnickej priemyslovky. Do siete stredných škôl sa rozhodli zaradiť aj Strednú priemyselnú školu na Vinohradníckej ulici v Prievidzi, v areáli tamojšieho bývalého SOU poľnohospodárskeho.

Poslanci TSK schválili aj zmenu organizačnej štruktúry Úradu TSK. Od 1.7. 2007 vzniká nový odbor implementácie Regionálnych operačných programov (SO/RO), samostatné oddelenie kontroly (SO/RO) a zmenila sa aj organizačná štruktúra Odboru regionálneho rozvoja.

Z informatívnych materiálov  zaujala správa o plnení investičných akcií v tomto roku. Stavebné práce na výstavbe novej administratívnej budovy TSK pokračujú podľa harmonogramu. Pripravovaným prenosom kompetencií zo štátnej správy na samosprávu vzniká aj nárast potreby pracovných miest. TSK preto začal rokovať s projektantom stavby a zhotoviteľom, ako možno zvýšiť kapacitu rozostavaného objektu  pre ďalších cca 100 zamestnancov. Poslanci vyjadrili súhlas s rozšírením obostavaného priestoru Administratívnej budovy TSK o objem cca 9440 m3 a úžitkovej plochy cca o 2 861 m2, ako podkladom na úpravu  rozpočtu v roku 2008.Zastupiteľstvo súhlasilo aj s vypracovaním projektovej dokumentácie na rozšírenie obostavaného priestoru administratívnej budovy TSK.

Poslanci schválili zriaďovacie listiny viacerých školských, sociálnych a kultúrnych zariadení v pôsobnosti samosprávneho kraja a v závere si dohodli aj termíny rokovaní zastupiteľstva v druhom polroku. Zídu sa celkom trikrát – 22. augusta, 24. októbra a 12. decembra  2007.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK