Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na IX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Pozývam Vás na IX. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

25. apríla 2007, t.j. v stredu o 8.30 h
v zasadačke Úradu TSK na prízemí vpravo,
Hviezdoslavova 1, Trenčín.

P r o g r a m :

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na VIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková– zástupkyňa riaditeľa Úradu TSK
 4. a) Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2006.
      Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného
  b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu TSK za rok 2006.
      Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 5. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení pre školský rok 2007/2008.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  a) Návrh na vyradenie Učilišťa poľnohospodárskeho, Jánošíkova 4,
      915 01 Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl, školských zariadení,
      stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania 
      Slovenskej republiky.
  b) Návrh na vyradenie Učilišťa, Chemikov 8, 972 71 Nováky zo siete škôl,
      školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk
      praktického vyučovania Slovenskej republiky.
  c) Návrh na vyradenie škôl a školských zariadení zo siete škôl a
      školských zariadení Slovenskej republiky a zaradenie Spojenej školy,
      Lipová 8, 972 51 Handlová s organizačnými zložkami Združená stredná
      škola, Stredná priemyselná škola do siete škôl a školských zariadení
      Slovenskej republiky. 
 6. Návrh postupu pri oprave chýb v uzneseniach Z TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková– zástupkyňa riaditeľa Úradu TSK
 7. Informatívna správa - Priebežný stav implementácie štrukturálnych fondov v Trenčianskom samosprávnom kraji za obdobie 2004-2006.
  Predkladá: Mgr. Galko– poverený vedením odboru reg. rozvoja
 8. Informatívna správa - Rozvojový program verejných prác Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2008–2010.
  Predkladá: Mgr. Galko– poverený vedením odboru reg. rozvoja
 9. Návrh na schválenie pracovnej skupiny pre realizáciu programu LEADER v Trenčianskom samosprávnom kraji.
  Predkladá: Mgr. Galko– poverený vedením odboru reg. rozvoja
 10. Správa o ročnom zúčtovaní dotácií (preddavkových platieb) poskytnutých zmluvným dopravcom za realizované výkony vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v roku 2006.
  Predkladá: Ing. Kopál – poverený vedením odboru dopravy
 11. Výročná správa o činnosti a hospodárení Správy ciest TSK za rok 2006.
  Predkladá: Ing. Kopál – poverený vedením odboru dopravy
 12. Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2006.
  Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH – vedúca odboru zdrav. a HF
 13. Informatívna správa o sieti zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji.
  Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH – vedúca odboru zdrav. a HF
 14. Návrh na personálnu zmenu v zložení Komisie kultúry pri Zastupiteľstve TSK.
  Predkladá: PaedDr. Božik – podpredseda TSK
 15. Interpelácie poslancov.
 16. Záver.

             MUDr. Pavol  S e d l á č e k, MPH
                                predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK