Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na X. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Pozývam Vás na X. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať
27. júna 2007, t.j. v stredu o 9.00 h
v zasadačke Úradu TSK na prízemí vpravo,
Hviezdoslavova 1, Trenčín.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IX. zasadnutí Z TSK.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková– zástupkyňa riaditeľa Úradu TSK
 4. Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na rok 2007.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnení.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného
 6. Návrhy na schválenie organizačných poriadkov ZSS: 
  Predkladá: Mgr. Behrová - poverená vedením odb.soc.pomoci
  a) Organizačný poriadok Centra sociálnych služieb so sídlom Liptovská 10, 911 08 Trenčín - Juh.
  b) Organizačný poriadok Chmelinec, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb so sídlom Hoštinská č. 1620, 020 01 Púchov.
  c) Organizačný poriadok Domova dôchodcov - Domova sociálnych služieb so sídlom: ul. Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom.
  d) Organizačný poriadok Domova dôchodcov – Domova sociálnych služieb so sídlom: 018 03 Horná Mariková 37.
  e) Organizačný poriadok Domova dôchodcov - Domova sociálnych služieb so sídlom: 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10.
  f) Organizačný poriadok Domova dôchodcov - Domova sociálnych služieb so sídlom: ul. Staromyjavská č. 77,  907 01 Myjava.
  g) Organizačný poriadok Domova dôchodcov – Domova sociálnych služieb so sídlom: Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske.
  h) Organizačný poriadok Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb so sídlom: ul. J. Smreka č. 486, 020 01 Púchov – Kolonka.
  ch) Organizačný poriadok Domova sociálnych služieb so sídlom: 913 05 Adamovské Kochanovce 122
  i) Organizačný poriadok DEMY - Domova sociálnych služieb so sídlom: Biskupická 46, 911 04 Trenčín.   
  j) Organizačný poriadok Domova sociálnych služieb so sídlom: 018 21 Dolný Lieskov č. 197.
  k) Organizačný poriadok Domova sociálnych služieb so sídlom: 020 01 Púchov – Nosice 57.
  l) Organizačný poriadok Domova sociálnych služieb so sídlom: 913 07 Zemianske Podhradie č. 4.
 7. Úplné znenie zriaďovacej listiny Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb (skratka DD – DSS Papradno), 018 13 Papradno č. 12.
  Predkladá: Mgr. Behrová-poverená ved. odb.soc.pomoci
 8. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení pre školský rok 2007/2008 a 2008/2009.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  a) Návrh  na  zaradenie Školskej jedálne pri Gymnáziu, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
  b) Návrh  na  vyradenie Domova mládeže pri Strednom odbornom učilišti strojárskom a elektrotechnickom, Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
  c) Návrh na vyradenie Domova mládeže pri Združenej strednej škole, Trokanova ul. č. 3, 907 01 Myjava zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
  d) Návrh na vyradenie škôl a školských zariadení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a zaradenie Spojenej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza s organizačnými zložkami Združená stredná škola stavebná, Učilište stavebné do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
  e) Návrh na  vyradenie Školskej jedálne pri Združenej strednej priemyselnej škole, Bzinská ulica 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
  f) Návrh  na  vyradenie VŠK pri ŠJ, ktorá je súčasťou SPŠ, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom s miestom prevádzkovania SOU strojárske a elektrotechnické,Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom a VŠK pri ŠJ, ktorá je súčasťou SPŠ, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom s miestom prevádzkovania Bratislavská ul. 439/18, Dubnica nad Váhom – odlúčené pracovisko SOU strojárskeho a elektrotechnického, Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
  g) Návrh na vyradenie VŠK pri Školskej jedálni, Trokanova  3, Myjava, ktorá je súčasťou Združenej strednej školy, Trokanova 3, Myjava s miestom prevádzkovania Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
  h) Návrh na zaradenie Strednej priemyselnej školy, Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
 9. Návrhy na schválenie úplného znenia zriaďovacích listín škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  a) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce
  b) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom.
  c) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského č. 15, Handlová. 
  d) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia, Jablonská 5, Myjava.
  e) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia, Rastislavova 332, Nováky.
  f) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.            
  g) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia, Školská 234/8, Považská Bystrica.
  h) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza.
  ch) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia, Komenského 2/1074, Partizánske.
  i) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia, 1. mája 905, Púchov.
  j) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín.
  k) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Školy v prírode Patrovec, Trenčianske Jastrabie 900.
  l) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Spojenej školy, Staničná 4, Trenčín.
  m) Návrh na schválenie úplného znenia zriaďovacej listiny Osemročného športového gymnázia, Kožušnícka 2, Trenčín.
 10. Návrhy na schválenie úplného znenia zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Ing. Šajbidorová – pover. riadením odboru kultúry
  a) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.
  b) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi.
  c) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.
  d) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Považská knižnica v Považskej Bystrici.
  e) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici.
  f) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Trenčianske múzeum v Trenčíne.
  g) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.
  h) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.
  ch) Úplné znenie zriaďovacej listiny: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.
  i) Návrh Dodatku č. 1/2007 k zriaďovacej listine: Myjavské osvetové stredisko v Myjave.
  j) Návrh Dodatku č. 1/2007 k zriaďovacej listine: Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi.
  k) Návrh Dodatku č. 1/2007 k zriaďovacej listine: Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom.
 11. Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Trenčianskeho samosprávneho kraja s účinnosťou od 1. 7. 2007.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 12. Informatívna správa o plnení investičných akcii TSK za obdobie 01/2007 až 04/2007.
  Predkladá: Ing. Trška – pover. ved. odboru investícií a ŽP
 13. Informatívna správa o príprave projektu podpory budovania miestnych akčných skupín pre program LEADER v TSK.
  Predkladá: Mgr. Galko – pover. vedením odboru reg. rozvoja
 14. Informatívna správa o účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja na výstavách cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2007 v Bratislave, Holiday World Praha a Utazás Budapešť. 
  Predkladá: PaedDr. Maliariková–pover.ved.odb. medzin.spol.
 15. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území TSK za zimné obdobie 2006/2007.
  Predkladá: Ing. Lališ – riaditeľ Správy ciest TSK
 16. Návrh Plánu činností zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2007.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl – december roku 2007.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 18. Návrh na vymenovanie riaditeľa DD-DSS Horná Maríková.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 19. Interpelácie poslancov.
 20. Záver.       

                                                 MUDr. Pavol  S e d l á č e k, MPH
                                                                    predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK