Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XI. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

22. augusta 2007, t.j. v stredu o 9.00 h

v zasadačke Úradu TSK na prízemí vpravo, Hviezdoslavova 1, Trenčín.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na X. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková– zástupkyňa riaditeľa Úradu TSK
 4. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2007.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného
 5. Dodatok č. 3 k PHSR TSK: Zásobník projektových zámerov regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre roky 2007-2013.
  Predkladá: Mgr. Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 6. Grantová podpora miestnych akčných skupín pre program LEADER v TSK.
  Predkladá: Mgr. Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 7. Návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl a školských zariadení pre školský rok 2007/2008.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 8. Návrhy na zrušenie škôl a školských zariadení a zriadenie nových škôl a školských zariadení v rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení pre školský rok 2007/2008.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 9. Návrhy na schválenie úplného znenia zriaďovacích listín škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 10. Návrh na schválenie organizačných poriadkov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Ing. Šajbidorová–poverená vedením odboru kultúry
 11. Informatívna správa o monitorovaní projektov OPZI, opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí.
  Predkladá: Mgr. Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 12. Informatívna správa o projekte Multinet.
  Predkladá: Mgr. Nižňanský – riaditeľ RA TSK, n.o.  
 13. Správa z medzinárodnej konferencie pod názvom „Vedomostná ekonomika vo väzbe na hospodársky rozvoj regiónov".
  Predkladá: PaedDr. Maliariková-pover.ved.odb.medzin.spol.
 14. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2007.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 15. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2007.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 16. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 18. Záver.

                           MUDr. Pavol  S e d l á č e k, MPH
                              predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK