Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XII. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

24. októbra 2007, t.j. v stredu o 9.00 h
v zasadačke Úradu TSK na prízemí vpravo, Hviezdoslavova 1, Trenčín.

Program:

 • Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK 
 • Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 • Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa Úradu TSK
 • Návrh Rozpočtu TSK na roky 2008 – 2010, 1. čítanie.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného 
 • Návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl a školských zariadení.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  • Návrh na vyradenie Výdajnej školskej kuchyne pri Školskej jedálni, ktorá je súčasťou Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu, Ul. 1. mája 1264, Púchov s miestom prevádzkovania Svätoplukova 1463, Púchov - odlúčené pracovisko Združenej strednej odbornej školy, T. Vansovej 1054/45, Púchov.
  • Návrh na zriadenie Strednej poľnohospodárskej školy, Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.
 • Návrh na schválenie organizačných poriadkov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Ing. Šajbidorová – poverená vedením odboru kultúry
  •     Organizačný poriadok: Centrum tradičnej kultúry v Myjave.
  •     Organizačný poriadok: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.
  •     Organizačný poriadok: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.
 • Návrhy na schválenie organizačných poriadkov ZSS:
  Predkladá: Mgr. Behrová-poverená vedením odboru soc. pomoci
  •     Organizačný poriadok Centrum sociálnych služieb so sídlom: Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno.
  •     Organizačný poriadok SLOVEN - stredisko sociálnej pomoci so sídlom: 018 54 Slávnica 68.
  •     Organizačný poriadok Domov sociálnych služieb so sídlom: 018 52 Pruské č. 399.
 • Operačný plán zimnej údržby ciest Správy ciest TSK pre zimné obdobie 2007/2008.
  Predkladá: Ing. Lališ – riaditeľ Správy ciest TSK
 • Informatívna správa o prijatí Plánu zavedenia eura v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného
 • Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za I. polrok 2007.
  Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH – vedúca odboru zdrav. a HF
 • Návrh na odvolanie z funkcie riaditeľa NsP Považská Bystrica.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 • Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 • Záver.

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
       predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK