Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XIII. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

12. decembra 2007, t.j. v stredu o 9.00 h
v zasadačke Úradu TSK na prízemí vpravo, Hviezdoslavova 1, Trenčín.

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK 
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XII. zasadnutí Z TSK.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK. 
  Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa Ú TSK 
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 5/2007, o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného
 5. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného        
  b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2010.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 6. Plán opráv  ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským   spôsobom na rok 2008 a Informatívny návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na roky 2009 a 2010. 
  Predkladá: Ing. Lališ – riaditeľ Správy ciest TSK 
 7. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.    
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  a) Návrh na zrušenie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - škôl v prírode.
  b) Návrh na vyradenie Strednej poľnohospodárskej školy, Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza a Stredného odborného učilišťa, Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR a návrh na zaradenie Združenej strednej školy, Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
  c) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 304/2007 zo zasadnutia konaného dňa 22.08.2007.    
  d) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 305/2007 zo zasadnutia konaného dňa 22.08.2007.
  e) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 306/2007 zo zasadnutia konaného dňa 22.08.2007.
 8. Návrhy na schválenie organizačných poriadkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.    
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  a) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
  b) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Gymnázia, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom.
  c) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, 972 51 Handlová.
  d) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Gymnázia, Jablonská 5, 907 01 Myjava.
  e) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  f) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Gymnázia, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.
  g) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Gymnázia, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica.
  h) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Gymnázia, Rastislavova 332, 972 71 Nováky.
  ch) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája č. 170/2, 911 35 Trenčín.
 9. Návrh na delegovanie poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy pri Spojenej škole, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová. 
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 10. Informatívne správy o realizácii projektov "MULTINET" a "RIS".  
  Predkladá: Mgr. Nižňanský – riaditeľ RA TSK, n.o.
 11. Informatívna správa o účasti TSK na podujatí "Open days 2007" v Bruseli. 
  Predkladá: Mgr. Galko - vedúci odboru regionálneho rozvoja
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január – jún 2008.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 13. Návrh Plánu činností zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na I. polrok 2008.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 14. Návrh na personálne zmeny v zložení Komisií Zastupiteľstva TSK.
  Predkladá: PaedDr. Božik – podpredseda TSK
 15. Interpelácie poslancov Z TSK.
 16. Záver. 

                           MUDr. Pavol  Sedláček, MPH
                              predseda TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK