Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XIX. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

10. decembra 2008, t.j. v stredu o 9.00 h
v zasadačke Úradu TSK na prízemí vpravo,
Hviezdoslavova 1, Trenčín.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa Ú TSK
 4. Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009.
  Predkladá: Ing. Lališ – riaditeľ Správy ciest TSK
 5. a) Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2009 – 2011.
  Predkladá: Ing. Zdenek Rýpal – vedúci finančného odboru
  b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu rozpočtu na roky 2009 – 2011.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 6. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok OvZP TSK.
  Predkladá: Ing. Zdenek Rýpal – vedúci finančného odboru
 7. Návrhy na schválenie organizačných poriadkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená vedením odboru školstva
  a) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Jazykovej školy, Jesenského 259/6, Považská Bystrica.
  b) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330/17, Ilava.
  c) Návrh na schválenie Organizačného poriadku Športového gymnázia, Kožušnícka 2, Trenčín.
 8. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Strednej odbornej škole, Rastislavova 332, Nováky zo siete škôl a školských zariadení SR a návrh na zaradenie Výdajnej školskej kuchyne ako súčasti Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky do siete škôl a školských zariadení.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená vedením odboru školstva
 9. Návrhy na zrušenie a zriadenie školských zariadení podľa rozhodnutí MŠ SR. Zmeny názvov stredných škôl.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená vedením odboru školstva
 10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ.
  Predkladá: Mgr. Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 11. Informatívna správa o Fonde mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013.
  Predkladá: Mgr. Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 12. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predkladá: Mgr. Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 13. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP.
  Predkladá: RNDr. Harcek, PhD.–pover.ved.odboru SO/RO pre ROP
 14. Informatívna správa o účasti TSK na veľtrhoch cestovného ruchu za rok 2008.
  Predkladá: PaedDr. Maliariková – poverená vedením odboru MS
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január – jún 2009.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 16. Návrh Plánu činností zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na I. polrok 2009.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 18. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK