Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XVII. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

27. augusta 2008, t.j. v stredu o 9.00 h
v zasadačke Úradu TSK na prízemí vpravo,
Hviezdoslavova 1, Trenčín.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov a programu okovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVI. zasadnutí Z TSK.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa Ú TSK
 4. Všeobecne záväzné nariadenie TSK 6/2008, ktorým sa menia niektoré VZN TSK v súvislosti so zavedením meny euro.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného. 
 5. Návrh na zrušenie VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja č.4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
  Predkladá: p. Cverenkárová – vedúca odd. sociálnych služieb 
 6. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Domov sociálnych služieb, so sídlom 020 01 Púchov – Nosice 57.
  Predkladá: p. Cverenkárová – vedúca odd. sociálnych služieb 
 7. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Domova sociálnych služieb, so sídlom 020 01 Púchov – Nosice 57.
  Predkladá: p. Cverenkárová – vedúca odd. sociálnych služieb 
 8. Návrhy na zrušenie a zriadenie škôl a školských zariadení podľa rozhodnutí MŠ SR.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  a) Návrh na zrušenie Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Stredného odborného učilišťa stavebného, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica a jeho účastí a návrh na zriadenie Združenej strednej školy, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica a jej súčastí.
  b) Návrh na zrušenie Strednej školy podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, Stredného odborného učilišťa odevného a textilného, Veľkomoravská 14, Trenčín, Učilišťa textilného a odevného, Veľkomoravská 14, Trenčín a návrh na zriadenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Stredná škola podnikania, Stredné odborné učilište odevné a textilné, Učilište textilné a odevné.
  c) Návrh zrušenie Strednej priemyselnej školy, Ul. Falešníka 6, Prievidza a Stredného odborného učilišťa, Ul. Falešníka 6, Prievidza a návrh na zriadenie Združenej strednej školy, Ul. Falešníka 6, Prievidza.
 9. Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 10. Návrh na vyradenie Školského klubu detí pri Gymnáziu, Rastislavova 332, Nováky zo siete škôl a školských zariadení SR.   
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 11. Návrh na vyradenie Domova mládeže pri Združenej strednej odbornej škole, Svätoplukova 1463, Púchov zo siete škôl a školských zariadení SR. 
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 12. Návrhy na zrušenie škôl v prírode podľa rozhodnutí MŠ SR. 
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 13. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 14. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ.
  Predkladá: Mgr. Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 15. Návrh na uzavretie Zmluvy o partnerstve medzi zmluvnými partnermi, Regiónom Bílé Karpaty (RBK) a Trenčianskym     samosprávnym krajom, k realizácii projektu: "Euroregión Bílé – Biele Karpaty na mape".
  Predkladá: Mgr. Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 16. Oprava ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2008 a investičné akcie. 
  Predkladá: Ing. Lališ - riaditeľ Správy ciest TSK
 17. a) Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2008.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK 
  b) Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK za I. polrok 2008. 
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 18. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2008.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 19. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 20. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 21. Záver.

                       MUDr. Pavol Sedláček, MPH, v.r.
                     predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK