Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prvý rozpočet v mene euro

Zastupiteľstvo TSK schválilo 10.12. 2008 návrh rozpočtu TSK na roky 2009 – 2011. Návrh Rozpočtu TSK na rok 2009 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2010 a 2011 nie sú záväzné.

Index rastu celkových príjmov je v porovnaní s rokom 2008 1,12. V príjmovej časti rozpočtu TSK je zapracovaná najvýznamnejšia kategória príjmov – daňové príjmy, ktoré predstavujú 53,98 %-ný podiel z celkových príjmov na rok 2009. Príjem z dane z motorových vozidiel má index rastu 1,44. Súčasťou rozpočtu príjmov TSK je aj predpokladaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy.
Rozpočet zahŕňa i predpokladané príjmy z pohľadávok voči Európskemu sociálnemu  fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja za už realizované projekty na základe podaných žiadostí.

Pokles výdavkov je v objeme 5 504 514,32 €. V bežných výdavkoch je nárast o 7 185 089,34 € a v kapitálových výdavkoch je pokles o 12 689 603,66 €. Výdavková časť rozpočtu zahŕňa aj výdavky súvisiace s dokončením Administratívnej budovy TSK. Na financovanie škôl a školských zariadení sú rozpočtované výdavky vo výške navrhovaných výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku  školstva Ministerstvom školstva SR.
Návrh rozpočtu na roky 2009 – 2011 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2009 je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami. Príjmovú časť finančných operácií tvoria prevody prostriedkov z peňažných fondov a návratné zdroje financovania.Rozpočet TSK bol prvýkrát spracovaný v mene euro.
Súčasťou  rozpočtu TSK na roky 2009-2011 je prvýkrát Programový rozpočet TSK na roky 2009-2011, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 12 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK.
Poslanci schválili plán opráv ciest II. A III. triedy na rok 2009 dodávateľským spôsobom  v celkovom objeme 115 miliónov SK. Podporili aj zámer 24-och stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uchádzať sa o prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, ktorý je zameraný na premenu tradičnej školy na modernú.
Poslanci schválili aj plán zasadnutí zastupiteľstva v roku 2009. V záverečnom roku svojho poslaneckého mandátu  budú rokovať 25. februára, 22. apríla, 24. júna, 26. augusta a 26. októbra. Predvianočnú atmosféru vnieslo do rokovacej sály vystúpenie súboru Radosť.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK