Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XX. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať
25. februára 2009, t.j. v stredu o 9.00 h
v zasadačke Úradu TSK na prízemí vpravo,
Hviezdoslavova 1, Trenčín.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa Ú TSK
 4. Návrh na schválenie Organizačného poriadku Školy v prírode Kľačno, Kľačno, 972 15 Kľačno. Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 5. Návrhy na schválenie zmien názvov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  a) Návrh na zrušenie školy s názvom Spojená škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti a návrh na zriadenie školy s názvom Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou jej súčasti.
  b) Návrh na zrušenie školy s názvom Spojená škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom a Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom a návrh na zriadenie školy s názvom Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom.
  c) Návrh na zrušenie školy s názvom Spojená škola, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová a jej súčastí a návrh na zriadenie školy s názvom Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová a jej súčastí.
  d) Návrh na zrušenie školy s názvom Spojená škola, T. Vansovej 32, Prievidza s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza a Stredná odborná škola, T. Vansovej 28, Prievidza a jej súčastí a návrh na zriadenie školy s názvom Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza a jej súčastí.
  e) Návrh na zrušenie školy s názvom Spojená škola, Staničná 4, Trenčín s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín, Stredná odborná škola, Staničná 4, Trenčín a Stredná odborná škola, Staničná 4, Trenčín a návrh na zriadenie školy s názvom Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín .
  f) Návrh na zrušenie školy s názvom Spojená škola, Veľkomoravská 14, Trenčín s organizačnými zložkami Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, Stredná odborná škola, Veľkomoravská 14, Trenčín a Stredná odborná škola, Veľkomoravská 14, Trenčín a jej súčasti a návrh na zriadenie školy s názvom Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín a jej súčasti.
 6. Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Veľkomoravská 14, Trenčín ako súčasť SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín zo siete škôl a školských zariadení SR a návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Veľkomoravská 14, Trenčín ako súčasť Školského internátu, Staničná 6, Trenčín do siete škôl a školských zariadení SR.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 7. Návrhy na zrušenie a zriadenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  a) Návrh na zrušenie školy s názvom Stredná odborná škola, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
  b) Návrh na zrušenie školy s názvom Stredná odborná škola, Novomestská 153/7, Myjava a školy s názvom Stredná odborná škola, M. Uhra 55/1, Myjava.
  c) Návrh na zrušenie školy s názvom Stredná odborná škola, Trenčianska 7, Nové Mesto nad Váhom.
  d) Návrh na zrušenie školy s názvom Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske.
  e) Návrh na zrušenie školy s názvom Stredná odborná škola, Športovcov 341/2, Považská Bystrica.
  f) Návrh na zrušenie školy s názvom Stredná odborná škola, Svätoplukova 1463, Púchov.
  g) Návrh na zrušenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Trokanova 3, Myjava, ktorá je súčasťou SOŠ, Trokanova 3, Myjava s miestom prevádzkovania Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava a návrh na zriadenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Jablonská 301/5, Myjava ako súčasť Gymnázia, Jablonská 5, Myjava.
  h) Návrh na zrušenie školského zariadenia s názvom Školský klub detí pri Gymnáziu, Rastislavova 332, Nováky.
  ch) Návrh na zrušenie školského zariadenia s názvom Školský internát pri Strednej odbornej škole, Svätoplukova 1463, Púchov.
 8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ.
  Predkladá: Mgr. Galko – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 9. Záverečná správa RA TSK n. o. k projektu MULTINET.
  Predkladá: Mgr. Nižňanský - riaditeľ RA TSK, n. o.
 10. Informatívna správa o spolupráci TSK s partnerskými regiónmi za rok 2008.
  Predkladá: PaedDr. Maliariková–pover.ved.odb. medzin.spol.
 11. Správa o činnosti zastúpenia TSK v Bruseli za rok 2008.
  Predkladá: Mgr. Balková – referent pre európske záležitosti
 12. a) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2008.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
  b) Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK za II. polrok 2008.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 13. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2008.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 14. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 15. Návrh na vymenovanie riaditeľky DD-DSS Horná Maríková.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 16. Návrh na personálnu zmenu v zložení Komisie medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK.
  Predkladá: PaedDr. Božik – podpredseda TSK
 17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 18. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK