Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Proces deinštitucionalizácie môže navrátiť ľudí so špeciálnymi potrebami späť do spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prijal Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIUS) ako jeden zo strategických dokumentov rozvoja regiónu. Medzi základné ciele RIUS v sociálnej oblasti patrí práve deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. Z analýzy stavu zariadení sociálnych služieb v kraji boli pre pilotnú etapu transformácie systému sociálnych služieb zvolené nasledovné 2 zariadenia: DSS Adamovské Kochanovce a CSS LÚČ v Pruskom.

Informačné stretnutie s pozvanými predstaviteľmi samospráv TSK prilákalo v stredu 20. apríla 2016 na Úrad TSK tridsiatku odborníkov spolu so starostami miest a obcí z Trenčianskeho kraja. Stretnutie bolo zamerané na prípravou projektu deinštitucionalizácie (DI) Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce a Centra sociálnych služieb LÚČ v Pruskom, dvoch veľkých zariadení, ktoré v kraji poskytujú sociálnu pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Stretnutie otvorila v mene predsedu TSK Jaroslava Bašku vedúca Oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TSK Elena Štefíková, poverená riadením Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci. Vo svojom vystúpení zdôraznila, že: „Deinštitucionalizácia je zmena systému poskytovania sociálnych služieb a najmä zmena prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb. Najdôležitejším predpokladom, ako začať tento proces, je získať vedomosti, skúsenosti a priestory, na ktorých budú zariadenia sociálnych služieb stáť. Prečo zmena systému? Zmeny často odmietame. Ale opýtajme sa prijímateľov sociálnej služby, čo je pre nich dobré a aké sú ich potreby. Aj v zdravotníckych zariadeniach sa kedysi presadzovalo napríklad odlúčenie matky od dieťaťa. Dnes sa už nikto nepozastavuje nad tým, že matka je v zdravotníckom zariadení spolu s ním.“

Ste pripravení na (DE)Iné myslenie?

Zmyslom stretnutia odborníkov bolo informovať o procese deinštitucionalizácie v SR i v TSK, predstaviť zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa do DI zapájajú, ich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby. Deinštitucionalizácia je cesta ku komunitnému bývaniu klientov, ktorej cieľom je zmena spoločenského nazerania na ľudí so špeciálnymi potrebami. Rozhovory s klientmi z DSS Adamovské Kochanovce Jankom MacekomPalkom Smatanom, ktoré odzneli na stretnutí, potvrdili správnosť tejto cesty, na ktorej začiatku stoja dve zariadenia v Trenčianskom kraji.

DI za hranicami

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje pre zlepšenie informovanosti, zvýšenie propagácie a skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni cezhraničný projekt. TSK oslovil Zlínsky kraj, ako svojho cezhraničného partnera pri príprave projektu v spolupráci s jeho deinštitucionalizovanými zariadeniami sociálnych služieb: Sociálne služby Vsetín, príspevková organizácia – Domov pre osoby so zdravotným postihnutím Zašová. Druhým deinštitucionalizovaným zariadením v Zlínskom kraji sú Sociálne služby Uherské Hradiště, príspevková organizácie – DOZP Velehrad–Salašská. Pri uskutočnení tohto projektu by zariadenia na oboch stranách štátnych hraníc mohli navštíviť svoje priestory, diskutovať so všetkými zúčastnenými stranami a s predstaviteľmi samospráv na českej a slovenskej strane, verejnosťou, zamestnancami a prijímateľmi sociálnych služieb. Ako prví by dostali pozvánku v prípade úspechu projektu prítomní starostovia.

V Českej republike sa v 3 etapách od roku 2009 zapojilo do procesu transformácie niekoľko desiatok zariadení sociálnych služieb (celkovo približne 40). Slová riaditeľky sociálnych služieb zo Vsetína Michaely Pavlůskovej tiež potvrdili opodstatnenosť celého procesu. V Zlínskom kraji už prešli kus cesty: „Hlavná myšlienka transformácie je to, že ľudia si to zaslúžia. Máme toľko rokov po revolúcii, máme slobodu a demokraciu a títo ľudia ostávajú na okraji spoločnosti. Ich svet je krásny, farebný a bohatý a ten náš možno niekedy čiernobiely. Proces trvá dlho, začali sme v roku 2007 a až v roku 2015 sme opustili objekt, v ktorom sme predtým žili. Máme to za sebou, začíname v nových domčekoch. Klienti si uvedomujú, že môžu žiť ako ostaní.“ Zo skúseností našich susedov vyplynulo, že proces zmeny bol náročný, ale jednoznačne priniesol pozitívne výsledky.

Riaditeľka DSS – Adamovské Kochanovce Jana Pondušová a riaditeľka CSS LÚČ v Pruskom Anna Kancirová informovali o tom, aké aktivity sa doteraz v súvislosti s projektom udiali v ich zariadeniach. Na Úrad TSK prišli aj s klientmi. Najlepším dôkazom, že ľudia so zdravotným znevýhodnením sú ako my, odkázaní však na našu pomoc, je krásna prezentácia výrobkov, ale aj kulinárskych špecialít a zručností s obsluhou pri podávaní kávy a nápojov od klientov z Adamovských Kochanoviec, ktorí s procesom deinštitucionalizácie už majú prvé skúsenosti.

Prvým krokom k tomu, aby sme pochopili klientov a oni pochopili nás, je to, aby sa dostali z izolovaných priestorov kaštieľov do prostredia, ktoré im zabezpečí to, na čo máme právo všetci. Priestor na vlastný rozvoj, budovanie svojej identity, nadväzovanie priateľstiev. V neposlednom rade vznikne priestor na to, aby mohli ukázať, že sú talentovaní, pracovití a dobrosrdeční. Ten im vytvoria bytové jednotky, kde bude poskytovaná sociálna služba pre max. 6 prijímateľov sociálnej služby v jednom dome, pričom môžu byť max. 2 domy pri sebe v danej lokalite. Miroslav Cangár, zástupca Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, predstavil príklady dobrej praxe, ale predniesol aj niekoľko výhod a možností. Podľa jeho slov participácia obcí v procese deinštitucionalizácie prináša výhody pre obec a jej občanov zo vzniku nových sociálnych služieb na komunitnej báze.

Na stretnutie, ktoré organizoval Úrad TSK, prijali pozvanie starostovia obcí, kde by mohli klienti začať nový život v malých komunitách, klienti zariadení a tí, ktorí majú za sebou úspechy a poznajú proces DI z národnej úrovne aj širšie kontexty v rámci medzinárodných dohovorov: Slavomír Krupa z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre, Helena Woleková, správkyňa Nadácie Socia (nadácia na podporu sociálnych zmien), Miroslav Cangár a Mária Machajdíková, ktorí pracovali pre Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v Národnom projekte „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“, za sociálne služby mesta Vsetín ich riaditeľka Michaela Pavlůsková, poslankyňa Zastupiteľstva TSK a súčasne primátorka Starej Turej Anna Halinárová, hlavný kontrolór TSK Richrad Horváth, riaditeľka ÚPSVaR Trenčín Zdenka Tvrdá, projektová manažérka procesu deinštitucionalizácie v TSK Lenka Imrišková, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TSK Elena Štefíková, poverená riadením Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci, vedúca Odd. sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová, vedúci Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Milan Semanco a ďalší zamestnanci Úradu TSK.

Spracovala: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných. vzťahov

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, veronika.rezakova@tsk.sk , tel.: +421/ 32/ 65 55 907, mobil: +421/ 901/ 918 144

Fotogaléria

DI (13)
DI (14)
DI (15)
DI (16)
DI
DI (1)
DI (2)
DI (3)
DI (4)
DI (5)
DI (6)
DI (7)
DI (8)
DI (9)
DI (10)
DI (11)
DI (12)
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK