Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Druhé zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v tomto roku bolo venované duálu

Druhé zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v tomto roku bolo venované duálu

V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Trenčíne sa vo štvrtok 21. marca 2019 stretli členovia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) pri TSK. Okrem návrhov na zmeny v sieti škôl a školských zariadení bola súčasťou programu aj informácia o systéme duálneho vzdelávania, v ktorom Trenčianska župa dlhodobo zastáva pozíciu lídra.

Marcové zasadnutie KROVP otvoril a viedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Návrhy na zaradenie nových študijných odborov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1. septembra 2020 predložili členom rady dve školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to Spojená škola Nováky a Stredná odborná škola I. Krasku Púchov. „Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK na svojom dnešnom zasadnutí schválila návrh na experimentálne overovanie študijného odboru technik pre chemický a farmaceutický priemysel pre Spojenú školu Nováky, a to s účinnosťou od 1. septembra 2020. Zamestnávatelia každoročne požadujú pre odbory z oblasti chémie nových absolventov škôl s týmto zameraním. Dodatočná potreba trhu práce pre chemické odbory v skupine odborov je 302 žiakov,“ vysvetlila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková. O zaradenie nového študijného odboru informačné a sieťové technológie požiadala aj Stredná odborná škola I. Krasku Púchov. „Študijný odbor informačné a sieťové technológie žiadala SOŠ I. Krasku Púchov zaradiť do siete na základe požiadaviek trhu práce a nedostatku IT špecialistov, a to opäť od 1. septembra 2020. Pre daný odbor je potreba trhu práce na nasledujúce obdobie 68 žiakov,“ doplnila Daniela Hilčíková.

Súčasťou programu bola aj informácia o duálnom vzdelávaní v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré priblížila členom rady na základe údajov z Eduzberu vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová. V systéme duálneho vzdelávania (SDV) bolo k 15. septembru minulého roka zapojených takmer 4 tis. žiakov v rámci celého Slovenska. Trenčiansky samosprávny kraj je najúspešnejším krajom nielen v počte žiakov, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania, ale aj v počte zapojených stredných škôl a zamestnávateľov. „Z celkového počtu žiakov, ktorí sú do systému duálneho vzdelávania zapojení v rámci Slovenska, je takmer 900 žiakov práve z Trenčianskeho kraja. Na Slovensku je do SDV zapojených 313 zamestnávateľov, z toho 91 z Trenčianskeho kraja,“ prezradila Eva Žernovičová. TSK má v SDV zapojených všetkých 22 stredných odborných škôl, ktorým to umožnila skladba učebných a študijných odborov. Medzi top 10 stredných škôl v SDV na Slovensku patria aj dve stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to Stredná odborná škola strojnícka Považská BystricaStredná odborná škola Dubnica nad Váhom. Najväčší záujem je o študijné odbory mechanik – nastavovač, mechanik – mechatronik a mechanik strojov a zariadení.

Úspešnému rozvoju SDV v Trenčianskom kraji predchádzalo množstvo postupných krokov a aktivít.Ešte pred prijatím novely zákona o odbornom vzdelávaní sme podpísali 23 memoránd o spolupráci s 300 zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami v Trenčianskom kraji. Okrem toho máme projekt Hrdina remesla, ktorým sa snažíme presvedčiť žiakov základných škôl, aby sa rozhodli pre štúdium študijných a učebných odborov na našich stredných odborných školách, ktoré zamestnávatelia najviac potrebujú. Z rozpočtu TSK sme tiež vyčlenili finančné prostriedky na podporu polytechnického vzdelávania na takmer 150 základných školách v Trenčianskom kraji a potrebám trhu práce venujeme veľkú pozornosť aj pri určovaní najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK,“ zhrnul trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že vedúcu pozíciu sa TSK bude snažiť obhájiť, a to najmä postupným skvalitňovaním ponuky vzdelávania, modernizáciou materiálno-technického vybavenia stredných odborných škôl, získavaním nových zamestnávateľov pre vstup do SDV a úzkou spoluprácou so základnými školami pri zvyšovaní záujmu o odborné vzdelávanie. V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie chce kraj uľahčiť správny výber vzdelávacej cesty pre žiakov základných škôl, pri vzdelávaní učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku bude spolupracovať s Metodicko-pedagogickým centrom. KROVP zasadne najbližšie posledný májový týždeň.

autor: lk

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK